Nej, folk bli­ver ba­re fat­ti­ge­re

BT - - DEBAT - EI­GIL ANDERSEN

Ar­bejds­mar­kedsord­fø­rer ( SF)

over 30 år, får man i dag i kon­tant­hjælp 10.849 kr. pr. må­ned før skat. Kon­tant­hjæl­pen er alt­så al­le­re­de for man­ge så lav, at når man skal be­ta­le hus­le­je, vand, var­me osv., er der ab­so­lut ik­ke man­ge pen­ge til­ba­ge. Der vil der­for væ­re en stor øko­no­misk ge­vinst ved at kom­me i ar­bej­de. Så en la­ve­re sats vil ik­ke hjæl­pe no­get, men det vil ska­be en enorm fat­tig­dom. Den fat­tig­dom kan bli­ve så stor, at der er ri­si­ko for, at folk hav­ner i sort ar­bej­de og kri­mi-

HVIS MAN ER

na­li­tet for at få tin­ge­ne til at hæn­ge sam­men. Det er me­get al­vor­ligt.

hvis kon­tant­hjæl­pen sæn­kes, og jeg tror, at det er en af grun­de­ne til, at Dansk Ar­bejds­gi­ver­for­e­ning øn­sker det. Ar­bejds­gi­ver­ne har jo en in­ter­es­se i la­ve løn­nin­ger. Men Dan­mark kan al­drig kon­kur­re­re med løn­nin­ger i Ki­na el­ler In­di­en. Det er en umu­lig­hed, for pri­ser­ne på va­rer og hus­le­jer­ne er me­get hø­je­re, så vi kan ik­ke le­ve for så lidt. Der­for er det en far­lig ud­vik­ling at sæn­ke sat­ser­ne, når det og­så vil få mind­ste­løn­nen til at fal­de.

LØN­NEN VIL FAL­DE,

17.000 men­ne­sker i Dan­mark, som vil­le få me­re i off ent­lig ydel­se end de­res løn, men ud af dem ar­bej­der de ca. 16.000. Så al­le­re­de i dag ac­cep­te­rer folk at ar­bej­de, selv­om en off ent­lig ydel­se kun­ne gi­ve me­re, for de off ent­li­ge ydel­ser er ik­ke et tag- selv- bord. Man skal op­fyl­de krav og væ­re ak­tivt ar­bejds­sø­gen­de. Min ko­ne er ufag­lært og har et job, hvor hun får en overenskomst­mæs­sig løn, som er la­ve­re end den over­før­sel, hun vil­le få på dag­pen­ge. Hun kun­ne godt øn­ske sig en hø­je­re løn, men det er vig­tigst for hen­de at ha­ve en funk­tion i sam­fun­det.

DER ER CA.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.