Thor­nings red­ning - og ma­re­ridt

ME­NER

BT - - DEBAT -

Al­ter­na­ti­vet og Uff e El­bæk kan sik­re Hel­le Thor­ning stats­mi­ni­ster­po­sten. Hvis ’ Længsels­par­ti­et’, som stift er El­bæk selv kal­der sit nye par­ti, kom­mer i Fol­ke­tin­get med 6- 7 man­da­ter, kan det bli­ve tun­gen på den be­røm­te vægtskål og sik­re rød blok fi re år me­re ved mag­ten. Man­ge af stem­mer­ne kom­mer fra De Ra­di­ka­le, og det er man selvsagt ik­ke glad for i det gam­le hus­mand­s­par­ti. Til gen­gæld kan bå­de S og R glæ­de sig over, at Al­ter­na­ti­vet hol­der stem­mer­ne i rød blok og mu­lig­vis kan sik­re re­ge­rings­mag­ten. Men glæ­den bur­de væ­re vendt til dyb be­kym­ring. Af to grun­de. Al­ter­na­ti­vet er én stor pro­test mod re­ge­rin­gens hid­ti­di­ge po­li­tik, og det nye par­ti kan vi­se sig at væ­re en sær­de­les be­svær­lig sam­ar­bejds­part­ner eft er et valg. AL­TER­NA­TI­VETS OVER­RA­SKEN­DE UD­VIK­LING og for­holds­vis sto­re op­bak­ning i me­nings­må­lin­ger­ne er en enorm fal­li­ter­klæ­ring for Thor­nings pro­jekt. Man­ge ra­di­ka­le, so­ci­al­de­mo­kra­ter og SF ´ ere, der ved sid­ste valg stem­te på rød blok, er ble­vet slemt skuff ede. Over de man­ge løft ebrud og over, at re­ge­rin­gen ik­ke har få­et held til ska­be en me­re grøn, øko­lo­gisk og al­ter­na­tiv øko­no­mi. I de­res øj­ne har SR- re­ge­rin­gen blot vi­dere­ført bor­ger­lig po­li­tik. NU LOVER Al­ter­na­ti­vet, at de vil fø­re en helt an­der­le­des po­li­tik. 30 ti­mers ar­bejds­u­ge, der iføl­ge tæn­ket­an­ken Kra­ka vil ko­ste sam­fun­det 270 mil­li­ar­der om året, og par­tiets po­li­tik vil iføl­ge fl ere øko­no­mer med­fø­re mas­si­ve off ent­li­ge nedskæ­rin­ger. Par­ti­et vil og­så ind­fø­re di­ver­se tvangs­for­an­stalt­nin­ger - for ek­sem­pel be­græns­nin­ger på, hvor me­get hver en­kelt per­son må ind­ta­ge af kød pr. dag - der skal gi­ve et me­re øko­lo­gisk og kli­ma­ven­ligt sam­fund. Hvis Al­ter­na­ti­vet skal væ­re tro­vær­digt over­for si­ne væl­ge­re, skal det ha­ve no­get af den po­li­tik gen­nem­ført i byt­te for at støt­te re­ge­rin­gen. Uff e El­bæk kan bli­ve Thor­nings red­ning - og hen­des sto­re ma­re­ridt. osa

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.