PA­PE KÆM­PER FOR SIT PO­LI­TI­SKE LIV ’’

BT - - DEBAT -

Der er ik­ke no­get at si­ge til, hvis De Kon­ser­va­ti­ves le­der, Sø­ren Pa­pe Poul­sen, har ek­stra sved på pan­den i dis­se da­ge. For­man­den kæm­per en brav kamp for at sik­re sig et man­dat i Fol­ke­tin­get og for at und­gå den to­ta­le yd­my­gel­se af par­ti­et med de stol­te tra­di­tio­ner og dy­der. I den­ne uge har fl ere må­lin­ger gjort De Kon­ser­va­ti­ve min­dre end Uff e El­bæks nystift ede Al­ter­na­ti­vet. De Kon­ser­va­ti­ve, der med Poul Schlüter i spid­sen hav­de 42 man­da­ter, kæm­per nu for at und­gå at bli­ve Fol­ke­tin­gets mind­ste. DEN TID­LI­GE­RE FOR­MAND Bendt Bendtsen blev hån­ligt kaldt ’ Mr. 10 pro­cent.’ Si­den blev nye le­de­re hen­tet ind i håb om, at de vil­le kun­ne gø­re det bed­re, men hver­ken Le­ne Es­per­sen el­ler Lars Bar­fo­ed hav­de op­skrift en på kon­ser­va­tiv suc­ces. Den po­li­ti­ske va­re var ik­ke al­tid til at bli­ve klog på, og de ene­ste bil­let­ter, de to solg­te, var ved ud­gan­gen. I dag kryd­ser De Kon­ser­va­ti­ve fi ngre for at nå op på fem pro­cents til­slut­ning.

Sø­ren Pa­pe, borg­meste­ren fra Vi­borg, der blev par­ti­le­der i som­mer, må dog san­de, at der skal no­get helt sær­ligt til for at und­gå yd­my­gel­sen den 18. ju­ni. Det må smer­te en­hver

STØJ­BERG kon­ser­va­tiv, at par­ti­et slet ik­ke for­mår at sam­le de stem­mer op, som Ven­stre ta­ber. I ste­det ser det ud til, at de ener­gi­ske kræft er i Li­be­ral Al­li­an­ce har stør­re suc­ces med at pro­fi te­re på Lars Løk­ke Ras­mus­sens ned­t­ur. DET SKOR­TER EL­LERS ik­ke på ud­spil fra De Kon­ser­va­ti­ve i valg­kam­pen: Så vil par­ti­et skaff e en ek­stra mil­li­ard til for­sva­ret. Så skal tv’et og ra­dio­en ta­ges fra de uden­land­ske ind­sat­te i dan­ske fængs­ler. Og så skal me­re po­li­ti og stren­ge­re straff e gø­re li­vet surt for ind­brud­sty­ve. Alt sam­men i af­de­lin­gen for ’ bold­fl yt­te­ri på mid­ten,’ der ik­ke gi­ver no­gen mål. Det er ik­ke er lyk­ke­des De Kon­ser­va­ti­ve at sæt­te de rig­tig sto­re dags­or­de­ner. De an­dre par­ti­er har de­res eg­ne for­slag og kæm­per selv med at træn­ge igen­nem me­di­emu­ren, og hvor­for så bru­ge kr­udt på at kom­men­te­re et ud­spil fra De Kon­ser­va­ti­ve.

Når man ta­ler med kon­ser­va­ti­ve, klyn­ger de sig til hå­bet om, at væl­ger­ne trods alt vil be­løn­ne par­ti­et på valg­da­gen. Li­ge­som det ske­te ved kom­mu­nalval­get og eu­ro­pa­par­la­mentsval­get. Man hø­rer og­så kon­ser­va­ti­ve, der al­le­re­de nu fo­ku­se­rer på det næ­ste valg igen og ta­ler om de ta­len­ter, der om fi re år vil kun­ne brin­ge par­ti­et frem­gang. Sø­ren Pa­pe har gen­tag­ne gan­ge sagt, at frem­gang ved det fo­re­stå­en­de valg er en for­ud­sæt­ning for, at De Kon­ser­va­ti­ve kan gå i re­ge­ring igen - hvis de blå par­ti­er kan dan­ne fl er­tal. Pa­pe har li­ge så ty­de­ligt sagt, at bli­ver han ik­ke selv valgt, skal De Kon­ser­va­ti­ve ha­ve ny for­mand. Igen. Pa­pe slås for sit po­li­ti­ske liv. DER ER OG­SÅ kon­ser­va­ti­ve, som ta­ler om, at fl ere pro­fi ler bur­de kø­res i front i valg­kam­pen. ’ Pa­pe kan ik­ke kla­re det ale­ne,’ si­ger de, men vir­ke­lig­he­den er, at i en valg­kamp står og fal­der me­get med, net­op hvor­dan par­ti­le­de­ren kla­rer sig. For Sø­ren Pa­pe er op­ga­ven ko­los­sal. Han har læn­ge slå­et sig op på at væ­re den lidt an­der­le­des for­mand. Man­den, der an­sku­er po­li­tik ude fra vir­ke­lig­he­den frem for fra Chri­sti­ans­borgs gan­ge. Hvad po­k­ker skul­le han el­lers gø­re, når han nu ik­ke er valgt til Fol­ke­tin­get? Det er blot synd at si­ge, at væl­ger­ne har be­løn­net stra­te­gi­en.

Stop- kampag­nen, hvor De Kon­ser­va­ti­ve sag­de nej til blandt an­det nazi- is­la­mis­me, gav gen­lyd og mas­ser af de­bat. Det smerte­li­ge - set med kon­ser­va­ti­ve bril­ler - er, at det ind­til nu er væl­ger­ne, der har sagt stop.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.