Sy­nes du, at man bør for­by­de børn at kø­be pro­duk­ter, der in­de­hol­der suk­ker

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 15.01 LAD FOLK BE­STEM­ME SELV På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 15.10 SPORT OG LIVSSTIL På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 15.12 FAR­LI­GE­RE END KO­KAIN På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 15.26

Nej

CHOKOLADEPUSHER?

Ni­els Kær­s­gaard

Ro­man Romão Ar­berg

Jacob Vang Ja­cob­sen

Ja

3.277 stem­mer på bt. dk

Mat­hil­de Du­eb­jerg Nielsen

Nu må det stop­pe. Skal man så ha­ve ID med, hvis man skal kø­be en slikpo­se? Om nog­le år skal man helt ud på Chri­sti­a­nia for at få sig no­get cho­ko­la­de. Suk­ker dræ­ber, det er en vig­tig år­sag til hjer­te­kar­syg­dom­me, og var det ble­vet op­fun­det i dag, var det ik­ke ble­vet til­ladt. Så­dan si­ger den ame­ri­kan­ske læ­ge og for­sker. Det sam­me si­ger for­ske­re om ci­ga­ret­ter, al­ko­hol, ham­bur­gers m. m. Er­go, in­gen aner i grun­den no­get om, hvad der skyl­des hvad. Det er op til hver en­kelt at be­stem­me over sit eget liv uan­set hvad. Jeg gi­der ik­ke et for­bud­s­dan­mark. Hvad med at mo­ti­ve­re børn til sport og en sun­de­re livsstil i ste­det for at for­by­de ting? Nå nej, det kræ­ver tænk­ning og ar­bej­de. Ja! Kom ind i kam­pen! Hvis hvidt suk­ker skul­le god­ken­des som men­ne­ske­fø­de i da­gens Dan­mark, så blev det 100 pct. sik­kert af­vist ved ho­ved­dø­ren. Det har sam­me afh æn­gig­heds­styr­ke som ko­kain. Det by­der I je­res børn og kal­der jer an­svar­li­ge voks­ne. Bå­de for­bud og op­lys­ning vil­le helt sik­kert hjæl­pe på det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.