Sund­heds­il­lu­sio­nen

BT - - DEBAT -

Det er en il­lu­sion at på­stå, at vi har gra­tis ad­gang til læ­ge­be­hand­ling. De off ent­li­ge sund­heds­ud­gift er run­der år­ligt 100 mia. kr. Pen­ge som be­ta­les af skat­tey­der­ne. Når po­li­ti­ker­ne vil på­ta­ge sig an­sva­ret for at opkræ­ve halv­de­len af dan­sker­nes ind­tægt i skat, må de og­så ta­ge an­sva­ret for, hvor­dan pen­ge­ne bru­ges. Det be­ty­der, at der skal pri­o­ri­te­res og ta­ges ube­ha­ge­li­ge be­slut­nin­ger.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.