K FOR KATASTR

5,5 8,5 12,5 14,5 23,4 20,8 19,3

BT - - NYHEDER - In­ge­li­se Skryd­strup isk@ bt. dk

VALG­KAMP 2015

1979:

Trå­d­te til som par­ti­for­mand, for­di Schlüter kun øn­ske­de at fort­sæt­te som grup­pe­for­mand.

Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti er i øje­blik­ket ved at skri­ve end­nu et ka­pi­tel i par­tiets li­del­ses­hi­sto­rie. Me­nings­må­lin­ger­ne ty der på blot 3,5 pct. af stem­mer­ne ved det kom­men­de valg, og det er et hi­sto­risk rin­ge re­sul­tat.

Par­tiets hid­ti­di­ge lav­punkt var ved ka­ta­stro­fe­val­get i 1975, hvor par­ti­et kun fi k 5,5 pct af stem­mer­ne. Den­gang gjor­de man grin med, at de kun­ne hol­de grup­pe­mø­de i en te­le­fon­boks. I dag er te­le­fon­bok­se­ne af­skaff et i det me­ste af lan­det, og det hæ­der­kro­ne­de par­ti ri­si­ke­rer at li­de sam­me skæb­ne, hvis ka­ta­stro­fe­kur­sen fort­sæt­ter.

Mikkel Faur­holdt er for­fat­ter til bo­gen ’ Det kon­ser­va­ti­ve blod­bad’ og tid­li­ge­re lands­se­kre­tær i Kon­ser­va­tiv Ung­dom. Han vur­de­rer, at par­tiets ned­t­ur skal fi ndes i ræk­ken af skift en­de par­ti­for­mænd.

» Hi­sto­ri­en vi­ser, at hvis for­man­den ik­ke kan le­ve­re magt, suc­ces el­ler tro på frem­gang, så er der uro i par­ti­et. Schlüter kom til på en ka­o­tisk bag­grund, hvor Ninn- Han­sen og Haun­strup- Clem­men­sen lå i in­tern krig. Han lå ned, men fi k ved val­get i 1977 le­ve­ret frem­gang. Få år se­ne­re le­ve­re­de han mag­ten, og så var han urok­ke­lig. Han måt­te så gå af eft er Ta­milsa­gen i 1993 og fak­tisk er det gå­et ned ad bak­ke for par­ti­et de sid­ste tre­di­ve år, « for­kla­rer Mikkel Faur­holdt, der i dag er selv­stæn-

1975- 1979 og 19841990:

Skab­te par­ti­hi­sto­rie ved at væ­re den før­ste, der blev for­mand i to om­gan­ge og før­te sit par­ti til ua­ne­de høj­der. Han blev bå­de en magt­fuld for­mand for sit par­ti og sat­te sig og­så i spid­sen for ’ Firklø­ver­re­ge­rin­gen’. dig kom­mu­ni­ka­tions­rå­d­gi­ver.

Eft er fl øj­kri­ge­ne i 90er­ne mi­ste­de par­ti­et en ge­ne­ra­tion af nye ta­len­ter, og det har be­ty­det, at par­ti­et ik­ke har for­ny­et sig og ik­ke er kom­met med et nyt bud på kon­ser­va­tis­me, me­ner Faur­holdt. Han vur­de­rer dog, at eft er­som par­ti­et nu lig­ger så langt ne­de i må­lin­ger­ne, skal Sø­ren Pa­pe Poul­sen ba­re hol­de par­tiets se­ne­ste val­gre­sul­tat på 4,9 pct. for at væ­re en suc­ces.

Kr­udt nok til en run­de me­re

» Men når det så er sagt, så tror jeg ik­ke, at De Kon­ser­va­ti­ve ry­ger ud ved val­get. I mod­sæt­ning til an­dre små par­ti­er så fyl­der De Kon­ser­va­ti­ve 100 år li­ge om hjør­net, de har en 12- 14 borg­mester­po­ster og sid­der med i al­le kom­mu­nal­be­sty­rel­ser. De fi k et godt valg til Eu­ro­pa- Par-

1994:

Par­tiets tid­li­ge­re ge­ne­ral­se­kre­tær trå­d­te til som par­ti­for­mand, da Schlüter valg­te at træ­de til­ba­ge eft er Ta­milsa­gen. Pe­ri­o­den var præ­get af mas­si­ve fl øj­kri­ge. la­men­tet, har et stort valg­bud­get, 12- 13.000 med­lem­mer og ta­len­ter som Naser Khader, Ras­mus Jar­lov og Mette Thie­sen. De skal nok kla­re skæ­re­ne, « si­ger Faur­holdt.

For­fat­ter og kon­ser­va­tiv de­bat­tør Kasper Støvring me­ner, at ned­t­u­ren skyl­des, at De Kon­ser­va­ti­ve har glemt at fø­re kon­ser­va­tiv po­li­tik.

» Ned­t­u­ren hand­ler hver­ken om per­so­ner el­ler stra­te­gi. Dan­sker­ne er ik­ke ble­vet min­dre kon­ser­va­ti­ve. Det hand­ler om, at Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti ik­ke har væ­ret go­de nok til at la­ve kon­ser­va­tiv po­li­tik. He­le den na­tio­na­le og vær­dipo­li­ti­ske dags­or­den er ero­bret af Dansk Fol­ke­par­ti, og Li­be­ral Al­li­an­ce er lø­bet med kon­ser­va­ti­ve re­for­mer af vel­færds­sta­ten. Der mang­ler et æg­te kon­ser­va­tivt par­ti, der for­mår at sam­le de to dags­or­de­ner, og den

TORS­DAG 4. JU­NI 2015 op­ga­ve har De Kon­ser­va­ti­ve ik­ke løft et, » si­ger Kasper Støvring.

Han pe­ger på, at De Kon­ser­va­ti­ve har væ­ret for slap­pe på ud­læn­din­gepo­li­tik­ken, har glemt at vær­ne om dan­ske vær­di­er i in­te­gra­tions­spørgs­mål, har væ­ret for ukri­ti­ske i for­hold til EU og har væ­ret for slap­pe på det retspo­li­ti­ske om­rå­de.

» De skal i gang med at fø­re kon­ser­va­tiv po­li­tik, og så skal de sæt­te hand­ling bag or­de­ne. Jeg har stor til­tro til, at de un­ge kon­ser­va­ti­ve kan kom­me ind og væ­re med til at ska­be frem­gang. Der har læn­ge væ­ret go­de folk og et le­ven­de, de­bat­te­ren­de mil­jø uden for Chri­sti­ans­borg, det har ba­re ik­ke smit­tet af på fol­ke­tings­grup­pen hidtil, « si­ger Støvring.

Det har ik­ke væ­ret mu­ligt at få en kom­men­tar fra par­ti­for­mand Sø­ren Pa­pe Poul­sen in­den de­ad­li­ne.

Pro­cent af væl­ger­ne

24%

23%

22%

21%

20%

19%

18%

17%

16%

15%

14%

13%

12%

11%

10%

9%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

19

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.