FAK­TA

8,9 9,1 10,3 10,4 4,9 3,5

BT - - NYHEDER -

1998:

Ta­ger over, da En­gell træ­der til­ba­ge eft er mø­det med en be­ton­klods på mo­tor­vej­en. Fort­sæt­ter En­gells po­li­ti­ske linje, men kun­ne ik­ke stop­pe den genopblus­se­de fl øj­krig.

2001- 2007:

Blev hå­nen­de kaldt Mr. 10 pct., for­di han ik­ke kun­ne brin­ge sit par­ti yder­li­ge­re frem­gang. Men han før­te sit par­ti til re­ge­rings­mag­ten. Kon­ser­va­ti­ve for­mænds val­gre­sul­ta­ter ved val­ge­ne 1975- 2011. Sø­ren Pa­pe Poul­sens 3,5 pct. er en væg­tet me­nings­må­ling fra 3. ju­ni. I Dan­mark er det så­dan, at et par­ti skal op­nå mindst to pro­cent af stem­mer­ne for at op­nå valg til Fol­ke­tin­get. Reg­ler­ne er be­skre­vet i valg­loven.

2014– :

Kom til som et nyt, ube­skre­vet Chri­sti­ans­borg- blad, men med er­fa­ring som borg­me­ster i Vi­borg. Han har med­delt, at han går af som for­mand, hvis han ik­ke op­når valg til Fol­ke­tin­get den­ne gang.

95

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Selv­om den kon­ser­va­ti­ve front i Jyl­land ik­ke står vold­somt stærkt, er der mu­lig­hed for et til­lægs­man­dat. Fo­to: Bjar­ne Ber­gi­us Her­man­sen/ DR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.