Ma­te­ma­tik skal red­de Pa­pe

BT - - NYHEDER - In­ge­li­se Skryd­strup isk@ bt. dk

KNALD EL­LER FALD

De Kon­ser­va­ti­ves for­mand Sø­ren Pa­pe Poul­sen har som mål bå­de at brin­ge sit par­ti frem­gang og sør­ge for selv at bli­ve valgt til Fol­ke­tin­get den­ne gang.

Den før­ste mål­sæt­ning ser svær ud eft er den før­ste uges valg­kamp. I Ber­ling­s­ke Ba­ro­me­ters væg­te­de gen­nem­snit af de se­ne­ste me­nings­må­lin­ger lig­ger De Kon­ser­va­ti­ve til 3,5 pct af stem­mer­ne. Ved sid­ste valg op­nå­e­de par­ti­et 4,9 pct, så der er et styk­ke vej end­nu. Men par­tiets tid­li­ge­re for­mand Lars Bar­fo­ed er op­ti­mi­stisk.

» Jeg tror på, at vi får et re­la­tivt godt valg. Jeg kan slet ik­ke ta­ge mu­lig­he­den for, at vi ry­ger un­der spær­re­græn­sen i min mund. Vi fi k et godt valg til Eu­ro­pa- Par­la­men­tet og det lær­te os, at det nyt­ter no­get, når vi går på ga­den, er syn­li­ge og for­tæl­ler om vo­res po­li­tik. Jeg er me­get op­ti­mi­stisk, « gen­ta­ger Bar­fo­ed.

Chan­ce for et jysk til­lægs­man­dat

Pa­pes mål om selv at op­nå valg til Fol­ke­tin­get hand­ler me­re om ma­te­ma­tik end hans egen po­pu­la­ri­tet.

Han stil­ler op i Ve­stjyl­land, hvor De Kon­ser­va­ti­ve ik­ke har tra­di­tion for at op­nå et kreds­man­dat. Til gen­gæld kan han hå­be på et af til­lægs­man­da­ter­ne, si­ger valg­for­sker Sø­ren Ris­b­jerg Thomsen, som har kig­get på prog­no­ser­ne for Al­tin­get. dk.

» Som det ser ud nu, så er der en ri­me­lig chan­ce for at De Kon­ser­va­ti­ve får et til­lægs­man­dat i Ve­stjyl­lands Stor­kreds, hvor Pa­pe er op­stil­let. Og så kom­mer han ind. Men det er et me­get usik­kert man­dat, hvor gan­ske få pro­cent af De Kon­ser­va­ti­ve stem­mer kan be­ty­de, at man­da­tet i ste­det går til ho­ved­sta­den, « si­ger Ris­b­jerg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.