ALT HÅB ER UDE

Dyk­ke­re sø­ger eft er over­le­ven­de ved kæn­tret kryd­stogts­skib

BT - - NYHEDER - Sten Jensen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

KA­TA­STRO­FE

Hå­bet om at fi nde over­le­ven­de i skro­get på det kryd­stogts­skib, der man­dag kæn­tre­de på Yangtze­fl oden, er ved at væ­re ude, men fl ere end 200 dyk­ke­re ar­bej­der i øje­blik­ket ved ’ The Ea­stern Star’, skri­ver Reu­ters.

Det sker iføl­ge nyheds­bu­reau­et med for­sig­tig­hed for ik­ke at øde­læg­ge de luft lom­mer, hvor der må­ske sta­dig er om­bord­væ­ren­de, der hol­der sig i li­ve. Dyk­ker­ne skal ba­ne sig vej ind i ski­bets in­dre til ka­hyt­ter og an­dre rum, hvor dø­re­ne er blo­ke­ret af bor­de og sen­ge. Der er dog ik­ke rap­por­te­ret om ban­ke­ly­de, ej hel­ler om stem­mer i skibs­skro­get.

Kun 14 red­det

Det er ind­til vi­de­re et fak­tum, at blot 14 af de 456 om­bord­væ­ren­de er ble­vet bjær­get i li­ve, mens 19 er fun­det dø­de.

En af de over­le­ven­de var en æl­dre kvin­de, som miraku­løst hav­de over­le­vet i en luft lom­me i ski­bet, der lig­ger med bun­den i vej­ret.

405 pas­sa­ge­rer, fi re an­sat­te fra et rej­se­bu­reau samt 47 be­sæt­nings­med­lem­mer var om bord, da kryd­stogts­ski­bet sej­le­de ind i en or­kan og iføl­ge over­le­ven­de kæn­tre­de på min­dre end to mi­nut­ter.

Vil bo­re hul i ski­bet

Myn­dig­he­der­ne over­ve­jer iføl­ge BBC at bo­re hul i ski- bets bund for at kom­me ind i skro­get, hvor fl ere hund­re­de lig me­nes at be­fi nde sig. Det vur­de­res dog og­så, at man­ge af of­re­ne er ble­vet ta­get af strøm­men i fl oden og ført væk.

Myn­dig­he­der­ne har der­for ud­vi­det ka­ta­stro­fezo­nen langs fl oden til 200 ki­lo­me­ter fra kæn­trings­ste­det for at kun­ne bjær­ge om­kom­ne. Tre lig er fun­det 50 ki­lo­me­ter fra ski­bet.

Blandt de over­le­ven­de er ski­bets kap­ta­jn og ma­skin- me­ster. Fær­gen ’ The Ea­stern Star’ var iføl­ge myn­dig­he­der­ne ik­ke over­fyldt, da den sej­le­de op ad Yangtze- fl oden på en 11 da­ges tur.

Den ki­ne­si­ske avis Fol­kets Dag­blad skri­ver iføl­ge Reu­ters, at ’ The Ea­stern Star’ i sid­ste må­ned blev sik­ker­heds­god­kendt af myn­dig­he­der­ne i mil­li­onby­en Chongqing ved Yangtze- fl oden, eft er ski­bet sid­ste år blev til­ba­ge­holdt på grund af sik­ker­heds­bri­ster. Ski­bet var på vej til Chongqing.

På­rø­ren­de til de pas­sa­ge­rer, der be­fandt sig om bord på det sunk­ne skib ’ The Ea­stern Star’, må i gråd er­ken­de, at hå­bet om en red­ning svin­der. Fo­to: Reu­ters

Red­nings­mand­skab kæm­per en håb­løs kamp for at fin­de over­le­ven­de om bord på ski­bet. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.