Step­hen Kin­no­ck kri­ti­se­rer Oba­ma

BT - - NYHEDER - Rik­ke Gjøl Man­sø Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Step­hen Kin­no­ck. Fo­to: AFP

KRI­TIK

Den ame­ri­kan­ske præ­si­dent Ba­ra­ck Oba­ma le­ver ik­ke op til an­sva­ret i sit em­be­de, me­ner La­bour­po­li­ti­ke­ren Step­hen Kin­no­ck – der ud­over net­op at væ­re ble­vet valgt ind i det bri­ti­ske par­la­ment som be­kendt og­så er gift med stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt ( S).

Iføl­ge Kin­no­ck har ver­den ik­ke tid­li­ge­re op­le­vet et så dår­ligt glo­balt le­derskab som Oba­mas. Den bri­ti­ske po­li­ti­ker kal­der iføl­ge Huf­fi ng­ton Post Ba­ra­ck Oba­ma ’ og hans dog­me om stra­te­gisk tå­l­mo­dig­hed’ for ’ en und­skyld­ning for ik­ke at gø­re no­get’.

Ud­ta­lel­sen er iføl­ge Huf­fi ng­ton Post fal­det un­der et be­søg hos den dan­ske am­bas­sa­dør i Stor­bri­tan­ni­en Claus Gru­be.

Og det er ik­ke kun Oba­ma, som Kin­no­ck lan­ger ud eft er: Den 45- åri­ge po­li­ti­ker me­ner og­så, at FN er til grin, og at der kan sæt­tes spørgs­måls­tegn ved Ver­dens­ban­kens le­gi­ti­mi­tet.

» De glo­ba­le in­sti­tu­tio­ner er kom­plet util­stræk­ke­li­ge, « har Step­hen Kin­no­ck ud­talt iføl­ge Huf­fi ng­ton Post.

» Jeg er me­get ked af at måt­te si­ge det, men jeg sy­nes, at FN er ble­vet helt til grin. «

Sam­ti­dig me­ner Kin­no­ck hel­ler ik­ke, at Ve­sten for­står den rus­si­ske psy­ke – og der­med hel­ler ik­ke den rus­si­ske po­si­tion i kri­sen mel­lem Kreml og Ve­sten. Kin­no­ck, der selv har bo­et i Rusland, op­for­drer ve­st­li­ge le­de­re til at sæt­te sig ind i den rus­si­ske psy­ke og vre­de mod Ve­sten.

Og La­bour- po­li­ti­ke­ren stand­ser ik­ke her: Han ven­der og­så blik­ket in­dad – ind i Den Eu­ro­pæ­i­ske Uni­on:

» Vi har EU- med­lem­slan­de, der skæn­des ind­byr­des og kon­stant jag­ter over­skrift er i de­res eg­ne na­tio­na­le ho­ved­stæ­der i ste­det for at an­er­ken­de, at den ene­ste må­de, man kan ska­be et ro­bust glo­balt og re­gio­nalt sy­stem på, er ved at gå på kom­pro­mis og sam­ar­bej­de, « har det iføl­ge Huf­fi ng­ton Post lydt fra Step­hen Kin­no­ck.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.