Po­li­ti­et und­skyl­der for over­fald i pri­vat hjem

BT - - NYHEDER - Sop­hie Ka­tri­ne Dür­r­feld sodr@ bt. dk

FOR­VEKS­LING

Fyns Po­li­ti si­ger nu und­skyld til den 41- åri­ge fa­mi­lie­far, som søn­dag af­ten blev over­fal­det i sit eget hjem i Års­lev, ef­ter po­li­ti­et hav­de ta­get fejl af hu­se­ne og for­veks­let ham med en ind­brud­styv.

» Jeg har talt med foru­ret­te­de i dag ( i går red.) og in­vi­te­ret ham ind på en kop kaf­fe, for der er in­gen tvivl om, at vi læg­ger os fladt ned – han skal selv­føl­ge­lig ha­ve en und­skyld­ning, « si­ger po­li­ti­in- spek­tør Jo­hn­ny Schou til BT.

Ton­ni Stage stod søn­dag af­ten ved 21.30- ti­den og va­ske­de nog­le sko i sit bryg­gers. Plud­se­lig går yder­dø­ren op, og han ser en mørk­klædt mand på den an­den si­de af dø­ren. Man­den fa­rer ind og skub­ber ham op mod væg­gen, og da går det op for Ton­ni Stage, at man­den er en po­li­ti­be­tjent i uni­form.

Cho­ke­ret og ban­ge for­sø­ger Ton­ni Stage at kæm­pe imod og rå­ber gen­ta­ge­ne gan­ge: ’ jeg bor her’. Be­tjen­ten tvin­ger ham i gul­vet. På vej­en ned ram­mer Ton­ni Stage en skral­des­pand, så han flæk­ker over­læ­ben. Be­tjen­ten og en schæ­fer­hund hol­der sam­men Ton­ni Stage ne­de.

Først da hu­stru­en kom­mer lø­ben­de og rå­ber ’ det er min mand’, går det op for be­tjen­ten, at han ik­ke har fat i den rig­ti­ge mand.

Hun­de­pa­trulj­en var sendt ud for at fan­ge en ind­brud­styv, men var kom­met til at gå ind i det for­ker­te hus.

» Han skal ha­ve en for­kla­ring på, hvor­for det gik, som det gik, og hvor­dan det kun­ne ske. Vi har af­talt at mø­des, så han kan stil­le de spørgs­mål, han sid­der til­ba­ge med, « si­ger Jo­hn­ny Schou, der for­tæl­ler, at de skal mø­des se­ne­re på ugen.

» Der er in­gen tvivl om, at vi si­ger und­skyld. «

Det var her i bryg­ger­set, Ton­ni Stage blev over­fal­det af en po­li­ti­be­tjent. Fo­to: Son­ny Munk Carl­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.