Kold­krigs­dom ska­ber let­tel­se

BT - - NYHEDER - Jør­gen Drags­da­hl. Ma­ja Ha­gedorn Han­sen og Sø­ren Ploug Lil­mo­es Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Fo­to: David Leth Wil­li­ams

INJURI­ESAG

Jour­na­list Jør­gen Drags­da­hl var en let­tet mand, ef­ter han i går ved mid­dags­tid vandt den injuri­esag, som han i 2007 an­lag­de mod hi­sto­ri­ker Bent Jensen.

» He­le år­sa­gen til, at jeg an­lag­de sa­gen i sin tid, er, at det var løgn, hvad man­den skrev, og det har vi få­et be­kræf­tet i dag, « si­ger Jør­gen Drags­da­hl.

Hø­jeste­ret har af­gjort, at det ik­ke var i or­den, at Bent Jensen be­skyld­te Jør­gen Drags­da­hl for at væ­re agent for den sov­je­ti­ske ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste KGB un­der den kol­de krig.

To gan­ge tid­li­ge­re er der fal­det dom i sa­gen. Før­ste gang i 2010, hvor Ret­ten i Svend­borg fandt Bent Jensen skyl­dig i ære­kræn­ken­de ud­ta­lel­ser. Bent Jensen ap­pel­le­re­de til lands­ret­ten, der i 2013 fastslog, at godt nok var ud­sag­ne­ne ære­kræn­ken­de, men at hi­sto­ri­ke­ren hav­de sin do­ku­men­ta­tion på plads. Hø­jeste­rets­dom­men om­stø­der der­med lands­ret­tens af­gø­rel­se.

» Det har væ­ret yderst pro­ble­ma­tisk, at man på så løst et grund­lag kan svi­ne et an­det men­ne­ske til, og at der skal gå ot­te år, før vi har få­et en af­gø­rel­se i sa­gen, « si­ger Jør­gen Drags­da­hl.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.