Sol­ha­ven- vid­ner sig­tes ik­ke for fal­ske an­mel­del­ser

BT - - NYHEDER - Sol­ha­ven i Far­sø. Ni­els Brandt Pe­ter­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Fo­to: Bri­an Ras­mus­sen

IN­GEN SIG­TEL­SE

Der er ik­ke no­get juri­disk grund­lag for at sig­te en ræk­ke tid­li­ge­re be­bo­e­re og an­sat­te på det nord­jy­ske op­holds­sted Sol­ha­ven for at ha­ve gjort no­get ulov­ligt, da de an­meld­te 11 me­d­ar­bej­de­re og for­stan­de­ren på det so­ci­al­pæ­da­go­gi­ske væ­re­sted for grov vold og tvang.

Den om­dis­ku­te­re­de sag end­te med, at de 12 til­tal­te blev fri­kendt, og det rej­ste spørgs­må­let om, hvor­vidt de øv­ri­ge an­sat­te og un­ge, der hav­de an­meldt sa­gen, hav­de af­gi­vet fal­ske vid­ne­for­kla­rin­ger og lø­jet for ret­ten.

Men det vil de ik­ke bli­ve sig­tet for, op­ly­ser Sø­ren Ga­de, che­fankla­ger og le­der af An­kla­ge­myn­dig­he­den ved Nord­jyl­lands Po­li­ti. Og der­for bli­ver sa­gen nu luk­ket ned uden yder­li­ge­re sig­tel­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.