Par dømt for at ’ lå­ne’ niårig ud

En 53- årig mor og hen­des 52- åri­ge eks­sam­le­ver blev ons­dag ved ret­ten i Hjør­ring idømt hen­holds­vis ot­te og syv års fængsel for groft seksu­elt mis­brug af kvin­dens i dag tiåri­ge dat­ter

BT - - NYHEDER - Jonas Ve­ster jves@ bt. dk

DOM

Med ons­da­gens dom har ret­ten sat et fo­re­lø­bigt punk­tum for den ma­re­ridts­ag­ti­ge op­vækst, som pi­gen har haft med sin al­ko­ho­li­se­re­de mor og sted­far.

Sted­fa­ren, 52- åri­ge GH, var til­talt for at ha­ve vold­ta­get pi­gen tre gan­ge, mens mo­de­ren, 53- åri­ge HBJ, var til­talt for med­vir­ken, da hun hav­de kend­skab til over­gre­be­ne og ik­ke greb ind. Par­ret var og­så til­talt for an­dre seksu­el­le kræn­kel­ser af pi­gen, li­ge­som de var til­talt for at ha­ve ’ lånt’ pi­gen ud til seks an­dre, end­nu ui­den­ti­fi­ce­re­de mænd, som og­så skal ha­ve vold­ta­get pi­gen bå­de vag­i­nalt og analt.

Be­gynd­te i ja­nu­ar 2014

De grove seksu­el­le kræn­kel­ser af pi­gen be­gynd­te i ja­nu­ar 2014, da pi­gen sam­men med sin mor flyt­te­de ind hos GH. Da var pi­gen ba­re ot­te år gam­mel.

Den lil­le fa­mi­lie bo­e­de i GHs ræk­ke­hus på en stil­le og ro­lig vil­la­vej i Ska­gen, men in­den for hjem­mets fi­re væg­ge var der alt an­det end idyl, hvis man skal tro de cho­ke­ren­de op­lys­nin­ger, der er kom­met frem un­der rets­sa­gen. Pi­gens for­kla­rin­ger er ble­vet af­spil­let på vi­deo bag luk­ke­de dø­re, men en­kel­te de­tal­jer er dryp­vis kom­met frem i ret­ten. Pi­gen har blandt an­det for­kla­ret, at der kom en hvid væ­ske ud af sted­fa­rens tis­se­mand.

Den retslæ­ge, der i novem­ber un­der­søg­te den den­gang niåri­ge pi­ge, har og­så vid­net i ret­ten, og læ­gen for­kla­re­de, at pi­gen hav­de ska­der i un­der­li­vet, som kun kan kom­me som føl­ge af pe­ne­tra­tion.

Dom­me­ren sag­de i ret­ten, at de­tal­je­gra­den i pi­gens for­kla­rin­ger samt retslæ­gens vid­neud­sagn over­be­vi­ste hen­de og de to doms­mænd om mo­de­rens og sted­fa­rens skyld.

Omsorgs­svig­tet

Rets­sa­gen i Hjør­ring har og­så ka­stet lys over det om­sorgs­svigt, som den i dag tiåri­ge pi­ge var ud­sat for - og­så in­den de seksu­el­le kræn­kel­ser be- gynd­te. Mo­de­ren var i fle­re år i sø­ge­ly­set hos Fre­de­riks­havn Kom­mu­ne, for­di dat­te­ren ik­ke kun­ne føl­ge med i sko­len, hun led af dår­lig hy­giej­ne og hav­de kon­stant lus.

Trods fle­re un­der­ret­nin­ger fra pi­gens sko­le skred Fre­de­riks­havn Kom­mu­ne først ind i ok­to­ber 2014, hvor den lil­le pi­ge blev flyt­tet til en ple­je­fa­mi­lie. Det var hos ple­je­fa­mi­li­en, at pi­gen for­tal­te om det seksu­el­le mis­brug.

HBJ har seks børn i alt, og tre æl­dre døtre har i ret­ten for­talt om en op­vækst med en dybt al­ko­ho­li­se­ret mor, som ik­ke mag­te­de at ta­ge sig af si­ne børn.

En af døtre­ne har des­u­den for­talt, at hun og­så blev seksu­elt misbrugt med sin mors vi­den­de un­der op­væk­sten på Ærø. Det­te for­hold blev HBJ og­så dømt for.

An­ket til lands­ret­ten

An­kla­ger Ka­ri­na Skou hav­de kræ­vet mel­lem ot­te og ni års fængsel, og der­for var hun til­freds med ons­da­gens dom.

De to for­sva­re­re an­ke­de øje­blik­ke­ligt dom­men til lands­ret­ten med på­stand om fri­fin­del­se.

Den døm­te mor HBJ og to af hen­des hen­des tre an­dre døtre, som i 2003 stod frem i BT og for­tal­te om mo­de­rens om­sorgs­svigt, ef­ter de to yng­ste døtre var flyg­tet fra mo­de­ren på Ærø til de­res sto­re­sø­ster ’ Ma­ri­an­ne’ på Sydsjæl­land.

Fo­to: Maria He­de­gaard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.