PAR­RET LE­VE­DE LI­AM O’CON­NOR

Dan­marks må­ske mest ce­le­bre par skal skil­les. De le­ve­de nær­mest hver sit liv

BT - - NYHEDER - Julie Kragh Berit Hartung To­bi­as Thomsen

KENDISSKILSMISSE

Ef­ter to et halvt års æg­te­skab er det slut mel­lem Chri­sti­a­ne Schaum­burg- Mül­ler O’Con­nor, 33, og rap­pe­ren Li­am O’Con­nor, 35 - bed­re kendt som L. O. C.

Det af­slø­re­de den tid­li­ge­re ’ Vild med dans’- vær­tin­de i går af­tes på sin In­s­ta­gram- pro­fil.

’ Li­am og jeg har ef­ter 7 års kær­lig­hed ta­get det hår­de valg om at gå hver til sit. Som en­hver, der no­gen­sin­de har stå­et i den­ne si­tu­a­tion, ved, er det en hård be­slut­ning, og no­get man har ar­bej­det hårdt på at over­kom­me, før man en­de­lig træf­fer val­get,’ skrev hun på det so­ci­a­le me­die, hvor hun har over 200.000 føl­ge­re.

’ Det er jo på in­gen må­de let at fin­de ud af, at man på vis­se om­rå­der er ufor­e­ne­li­ge, når det man helst vil, er det mod­sat­te,’ lød fra Chri­sti­a­ne Schaum­burg- Mül­ler O’Con­nor.

Et uma­ge par

Og de har da og­så al­tid væ­ret et uma­ge par. Den ve­lud­dan­ne­de og am­bi­tiø­se Chri­sti­a­ne og ga­de­d­ren­gen L. O. C., der i man­ge år var kendt for at le­ve et vildt liv med alt for me­get al­ko­hol og stof­fer.

Hun er der­i­mod født og op­vok­set på det dy­re Fre­de­riks­berg i Kø­ben­havn og pas­se­de sin sko­le, selv­om hun dan­se­de man­ge af­te­ner om ugen på blandt an­det disko­te­ker og til kon­cer­ter. Ef­ter gym­na­si­et læ­ste hun fransk og kom­mu­ni­ka­tion på Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School, mens hun sam­ti­dig be­gynd­te at ska­be sig en tv- kar­ri­e­re.

Men de to stjer­ner, der har væ­ret ven­ner si­den 1998, fandt al­li­ge­vel sam­men. På en fe­rie i Thailand fik de la­vet hver sin kær­lig­hed­s­ta­to­ve­ring, og i 2009 med­del­te de glæ­des­strå­len­de, at de var ble­vet for­lo­vet. Men for­hol­det holdt ik­ke, og se­ne­re på året af­slø­re­de Chri­sti­a­ne, at bryl­lup­pet var af­lyst.

Det va­re­de dog ik­ke læn­ge, før de to igen var sam­men, og i 2012 sag­de de ja til hin­an­den ved et stor­slå­et bryl­lup på Val­de­mars Slot d. 22. de­cem­ber.

Drøm­te om børn

Det så ud til, at hun hav­de få­et ham tæm­met. Chri­sti­a­ne drøm­te om børn, og par­ret ryk­ke­de ud af lej­lig­he­den på Vester­bro i Kø­ben­havn og over­tog i au­gust 2013 en vil­la i et vel­ha­ver­kvar­ter i Hel­lerup – et ’ alt for stort hus i et alt for dyrt om­rå­de’, som det lød fra L. O. C. i en DR3- do-

Stil­le om brud­det

O’Con­nor Li­am Ny­gaard

den blev født i Aar­hus

af dan­ske 10. juli 1979

og ir­ske Sus­an O’Con­nor

Han er Der­mot O’Con­nor.

ne i det front­fi­gu­rer en af

e rap­mil­jø. aar­hu­si­ansk

un­der Det he­le be­gyn­der pro­jek tet ’ Alzhei­mer

med Kli­nik­ken’ sam­men

K. Duo­en rap­pe­ren C. A.

de­mo - ud­gi­ver sit før­ste

Stin­ker ’. bånd ’ Respek­ten

ta­ger fart L. O. C.’ s kar­ri­e­re

A. N. G. E . R. S. i grup­pen B.

to an­dre sam­men med

fra den kend­te rap­pe­re

e sce­ne USO aar­hu­si­ansk

samt DJ Reog Jo­hn­son

ep’en V. I. P. scue. De ud­gav

han grupHer­ef­ter dan­ner

med pen F. I. P. sam­men

TROO. L. S. Ru­ne Rask og

Suspekt. rap­grup­pen fra

et hav L. O. C. har ud­sendt

te so­lo­an­mel­der­ros af al­bum. kan væ­re svær.

» Li­vet har lært mig, at kær­lig­hed al­drig va­rer ved, « for­tal­te han blandt an­det in­ter­viewet.

» Chri­sti­a­ne på­står, at det gør den. Hun gi­ver mig og­så en for­håb­ning og en tro på, at det må den og­så kun­ne, « lød det vi­de­re fra rap­pe­ren i in­ter­viewet, hvor han og­så tro­e­de me­re på for­hol­det, for­di de ik­ke fandt hin­an­den i en alt for ung al­der.

» Jeg tror ik­ke, vi vil­le kun­ne fun­ge­re sam­men med no­gen som helst, hvis vi ik­ke fik lov til at få til­freds­stil­let vo­res eget lil­le be­hov, ego, kar­ri­e­re­valg. Vi har brugt enormt me­get tid på at gø­re klart for hin­an­den, hvad der gør os gla­de. Jeg fø­ler ik­ke, at jeg har no­get at til­by­de hen­de, hvis jeg ik­ke fø­ler mig fyldt op med det, jeg hol­der af. Den gen­si­di­ge for­stå­el­se kom ret hur­tigt. Må­ske for­di vo­res er­hverv min­der om hin­an­den. Der er en enorm for­stå­el­se, og det gør det let og respekt­fuldt, « for­tæl­ler: Mod­sat sin ko­ne har L. O. C. væ­ret helt stil­le om brud­det på de so­ci­a­le me­di­er. Han delt­og i et pres­se­mø­de for Grøn Kon­cert tirs­dag for­mid­dag, men for­lod ste­det tid­ligt – iføl­ge hans pres­se­folk for­di han skul­le nå et fly.

De­res tals­mand Sal­li Mor­ten­sen be­kræf­ter over for BT, at Chri­sti­a­ne Schaum­burg- Mül­ler O’Con­nor og Li­am O’Con­nor er gå­et fra hin­an­den, men har el­lers in­gen kom­men­ta­rer.

BT tal­te i af­tes med en ræk­ke ven­ner, som ik­ke ik­ke øn­ske­de at ud­ta­le sig. Chri­sti­a­nes næ­re ve­nin­de, smyk­ke­de­sig­ne­ren Julie Wet­ter­gren, op­ly­ser dog, at brud­det ik­ke kom­mer som en over­ra­skel­se for hen­de:

» Hun er jo min rig­tig go­de ve­nin­de, så jeg øn­sker ik­ke at si­ge no­get om det, men jeg vid­ste det godt. «

TORS­DAG 4. JU­NI 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.