Læ­ser­ne græ­der med L. O. C og Chri­sti­a­ne på In­s­ta­gra

BT - - NYHEDER - Berit Hartung BEH@ bt. dk

IN­S­TA­GRAM

Knap hav­de hun tryk­ket på ’ delk­nap­pen’, før der lød et ra­ma­skrig fra hen­des me­re end 2000 føl­ge­re på In­s­ta­gram.

Ons­dag af­ten valg­te tv- vær­ten Chri­sti­a­ne Schaum­burg- Mül­ler at smi­de

en bom­be på det so­ci­a­le me­die.

En hård be­slut­ning

» Li­am og jeg har ef­ter 7 års kær­lig­hed ta­get det hår­de valg om at gå hver til sit. Som en­hver der no­gen­sin­de har stå­et i den­ne si­tu­a­tion ved, er det en hård be­slut­ning, og no­get man har ar­bej­det hårdt på at over­kom­me, før man en­de­lig træf­fer val­get, « ind­led­te hun op­sla­get.

Nyhe­den om brud­det mel­lem et af Dan­marks hot­te­ste ken­dis­par, rap­pe­ren L. O. C og tv- vær­ten Chri­sti­a­ne Schaum­burg- Mül­ler spred­te sig som en step­pe­brand.

I lø­bet af gan­ske kort tid hav­de op­sla­get få­et næ­sten 2000 kom­men­ta­rer, og knap 10.000 hav­de li­ket det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.