’’

BT - - NYHEDER - Chri­sti­a­ne Schaum­burg- Mül­ler

Han ar­bej­der om nat­ten, mens jeg er gå­et på ar­bej­de, når han våg­ner

ku­men­tar tid­li­ge­re på året.

Men der kom ik­ke børn i det sto­re hus. Tvær­ti­mod sås par­ret me­get sjæl­dent sam­men, og de­res trav­le ar­bejds­ka­len­de­re var svæ­re at for­e­ne. Og mens Chri­sti­a­ne la­der til at el­ske li­vet i ram­pe­ly­set bå­de som tv- vært og som ivrig pre­mi­e­re­gæst, er det stik mod­sat med L. O. C.

» Han ar­bej­der om nat­ten, mens jeg er gå­et på ar­bej­de, når han våg­ner, « for­tal­te Chri­sti­a­ne til BT sid­ste år, og si­den sø­sat­te hun on­li­ne­u­ni­ver­set Chri­Chri. dk – og fik end­nu me­re travlt.

Sam­ti­dig var de of­te væk fra hin­an­den i læn­ge­re pe­ri­o­der, når L. O. C. skul­le ind­spil­le mu­sik.

For ek­sem­pel ud­tal­te Chri­sti­a­ne til Bil­led- Bla­det i 2013:

» Min mand har væ­ret ude i ver­den for at pro­du­ce­re og skri­ve mu­sik i fle­re uger. Jeg glæ­der mig me­get til snart at få ham hjem. «

Svær kær­lig­hed

Det så ud til at fun­ge­re, men i et in­ter­view i Fe­mi­na for få må­ne­der si­den tal­te L. O. C. om, at kær­lig­he­den

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.