Køb­te hus til 8,4 mio. ’’

BT - - NYHEDER - Fo­to: Bo­liga L. O. C. tid­li­ge­re på året

LOC og Chri­sti­a­ne Schaum­burg- Mül­ler er ik­ke læn­ge­re sam­men. Fo­to: Scan­pix Det er min­dre end to år si­den, at Chri­sti­a­ne Schaum­burg- Mül­ler O’Con­nor og L. O. C. køb­te en kæm­pe­vil­la i det at­trak­ti­ve Hel­lerup nord for Kø­ben­havn. Nu skal de skil­les.

Par­ret lag­de 8,4 mio. kr. på bor­det for at kø­be vil­la­en. Det frem­går af den of­fent­li­ge ejen­doms­re­gi­stre­ring. Skø­det gik igen­nem 1. au­gust 2013. Før de ryk­ke­de lidt uden for by­en med ha­ve, bo­e­de par­ret på tred­je sal i en lej­lig­hed på Vester­bro.

De to ejer hver især halv­de­len af hu­set.

Hu­set er på 272 m2 og har ot­te væ­rel­ser.

Selv om det lig­ner et drøm­me­hus i et om­rå­de, som man­ge men­ne­sker drøm­mer om, var det ik­ke med over­strøm­men­de glæ­de, at L. O. C. tid­li­ge­re på året tal­te om sit hus.

» Nu er jeg 35 år og bor i et alt for stort hus i et alt for dyrt om­rå­de, «

Nu er jeg 35 år og bor i et alt for stort hus i et alt for dyrt om­rå­de

lød det fra L. O. C. i do­ku­men­ta­ren om ham ved navn ’ Jeg er L. O. C.’, der blev sendt på DR3 i for­å­ret.

Par­ret øn­sker ik­ke at ud­ta­le sig yder­li­ge­re om skils­mis­sen. Der­for står det ik­ke på nu­væ­ren­de tids­punkt klart, om hu­set skal sæl­ges el­ler om én af dem bli­ver bo­en­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.