Plums søn i ret­ten igen

BT - - NYHEDER - Bir­ger A. Andersen baa@ bt. dk

LANDS­RET­TEN

Slagt­nin­gen af en po­ny på en nord­s­jæl­land­sk strand sen­der igen tv- kok­ken Camilla Plums 26- åri­ge søn Carl en tur i ret­ten.

I næ­ste uge fort­sæt­ter det rets­li­ge eft er­spil i Østre Lands­ret, hvor Carl Plum og en kam­me­rat skal for­kla­re sig om den ulov­li­ge po­ny- mis­hand­ling på stran­den i Tisvil­de­le­je en ju­ni- aft en i 2013.

Statsad­vo­ka­ten i Kø­ben­havn har be­slut­tet at an­ke den dom på 30 da­ges ube­tin­get fængsel, som de to un­ge mænd i ok­to­ber fi k ved Ret­ten i Hels­in­gør. De blev dømt for at ha­ve mis­hand­let og slag­tet po­ny­en Tarzan ved at ha­ve skå­ret hal­sen over på dy­ret med en sløv brød­k­niv. Carl Plums kam­me­rat vi­deo­fi lme­de he­le for­lø­bet.

» Vi har ik­ke an­ket by­ret­tens dom for at få en skær­pet fri­heds­straff en, men for­di vi ger­ne vil ha­ve Østre Lands­ret til at ta­ge stil­ling til, om der og­så skal ske ret­tig­heds­fra­ken­del­se – alt­så om de til­tal­te skal fra­ken­des ret­ten til at be­skæft ige sig med dyr, « op­ly­ser se­ni­o­r­ankla­ger Ti­ne Gin­nerup

Hvis Carl Plum og hans kam­me­rat og­så bli­ver ret­tig­heds­fra­kendt, må de i en pe­ri­o­de, som ret­ten fast­sæt­ter, ik­ke eje, pas­se, slag­te el­ler ge­ne­relt ha­ve med dyr at gø­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.