Far­vel til V pga. Løk­kes møgs­a­ger

BT - - NYHEDER - On­li­ne mar­ke­ting­ma­na­ger.

Ras­mus Faur­holt, Has­sela­ger, 30 år: Ras­mus Faur­holt hø­rer hold­nings­mæs­sigt til i blå blok, og han var ind­til for et år si­den med­lem af par­ti­et Ven­stre.

Men for­mand Lars Løk­ke Ras- mus­sens møgs­a­ger på stri­be fik den 30- åri­ge østjy­de til at si­ge far­vel til Ven­stre i pro­test.

» Jeg sym­pa­ti­se­rer sta­dig med sto­re de­le af Ven­stres po­li­tik, men al­le per­sonsa­ger­ne om­kring Lars Løk­ke blev for me­get, og der­for meld­te jeg mig ud. Nu er spørgs­må­let så, om jeg til val­get skal stem­me på Li­be­ral Al­li­an­ce, De Kon­ser­va­ti­ve el­ler må­ske Ven­stre. Hvis jeg skul­le stem­me li­ge nu, tror jeg, det vil­le bli­ve på Li­be­ral Al­li­an­ces Ole Birk Ole­sen, som jeg sy­nes ly­der me­get for­nuf­tig, og han stil­ler op her i kred­sen. Men jeg har ik­ke be­slut­tet mig end­nu, så jeg kan sta­dig nå at flyt­te mig in­den­for blå blok, « si­ger Ras­mus Faur­holt.

Øko­no­mi og retspo­li­tik

I valg­kam­pen er hans fo­kus pri­mært ret­tet mod øko­no­mi og skat­tepo­li­tik. Og så er retspo­li­tik og­så et vig­tigt te­ma for ham.

» Jeg har ta­get kan­di­dat­te­sten på net­tet, og i den bon’ede jeg ud på De Kon­ser­va­ti­ve. Så må­ske en­der det og­så der. Som sagt hæl­der jeg nok mest til Li­be­ral Al­li­an­ce li­ge nu, men dét, der al­li­ge­vel får mig til at tviv­le på LA som mit fo­re­truk­ne par­ti til val­get, er, at de går ind for fri hash. Det er jeg slet ik­ke enig i, « si­ger Ras­mus Faur­holt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.