Sund­hed for al­le, tak

BT - - NYHEDER - Fyl­der 18 år to da­ge før val­get, gym­na­sie­e­lev.

Ce­ci­lie Navn­d­rup Pe­ter­sen, Glo­strup: » Jeg ved end­nu ik­ke, hvem jeg skal stem­me på, men li­ge nu hæl­der jeg nok mest til De Ra­di­ka­le el­ler So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne. Jeg føl­ger med i nyhe­der­ne og de­bat­ter­ne he­le ti­den – for det me­ste ved at læ­se we­ba­vi­ser­nes nyhe­der på min mo­bil. Fak­tisk sy­nes jeg, de­bat­ter­ne er så spæn­den­de, at der me­get ger­ne måt­te væ­re end­nu fle­re af dem. Jeg tror, det me­get er for­lø­bet af valg­kam­pen, der bli­ver af­gø­ren­de for, hvor jeg sæt­ter mit kryds, « si­ger Ce­ci­lie Navn­d­rup Pe­ter­sen, som net­op i dis­se da­ge har drøntravlt med bå­de at gå til di­ver­se ek­sa­mi­ner i 2. g., ta­ge kø­re­kort – og så alt­så føl­ge med i kam­pen om den po­li­ti­ske magt i Dan­mark.

In­gen bru­ger­be­ta­ling

Trods dét at hun er førs­te­gangs­væl­ger, har hun kla­re hold­nin­ger til, hvor­dan hun ger­ne vil ha­ve sam­fun­det til at ud­vik­le sig.

» Jeg sy­nes, det er vig­tigt, at der ik­ke bli­ver ind­ført bru­ger­be­ta­ling i vo­res sund­heds­sy­stem. Jeg går me­get ind for, at vi skal pri­o­ri­te­re at ha­ve et godt of­fent­ligt sund­heds­sy­stem, som al­le har ad­gang til. For mig er det en stor del af dét, der de­fi­ne­rer vel­færds­sta­ten. «

Skær i gym­na­sie- SU

Og så er hun hel­ler ik­ke bleg for – i over­ført be­tyd­ning, for­stås – at ka­ste en lil­le ’ hånd­gra­nat’ ind i den flok, hun selv er en del af:

» Jeg sy­nes, der bur­de la­ves om på SU- sy­ste­met. For når man går på gym­na­si­et, så er SU’en alt­så fuld­stæn­dig li­ge­gyl­dig. Jeg vil me­get hel­le­re ha­ve, at man skæ­rer SU’en ned til et la­ve­re ni­veau på de gym­na­si­a­le ud­dan­nel­ser, mod at man til gen­gæld får mu­lig­hed for at få lidt me­re el­ler gø­re SU’en me­re flek­si­bel se­ne­re, når man skal på de vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­ser. På det tids­punkt har man me­get me­re brug for pen­ge­ne, « si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.