Vak­ler mel­lem rød og blå

BT - - NYHEDER - Bu­tiksas­si­stent.

Ani­ta Sø­gaard, Hjal­le­se, 34 år: Hen­des hjer­te ban­ker for sam­fun­dets sva­ge­ste, og i en læn­ge­re pe­ri­o­de, mens hun var på kon­tant­hjælp, var hun selv en del af grup­pen. Nu har Ani­ta Sø­gaard fra Oden­se- by­de­len Hjal­le­se få­et fast job som bu­tiksas­si­stent i Su­perBrugs­en, men spørgs­mål om f. eks. kon­tant­hjælpsloft og op­tje­nings­pe­ri­o­de for at væ­re dag- pen­ge- be­ret­ti­get op­ta­ger hen­de sta­dig.

Bl. a. for­di hen­des mand Kent, som har dår­lig ryg og dår­li­ge hæn­der ef­ter ar­bejds­neds­lid­ning, er på kon­tant­hjælp. Og det kan bli­ve af­gø­ren­de for, hvor­dan hun væl­ger at stem­me 18. ju­ni.

» Jeg meld­te mig ind i So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, da jeg var 18 år, og jeg var ak­tiv i par­ti­et et styk­ke tid. Men da jeg fik børn, be­gynd­te jeg at flyt­te mig væk fra S, for jeg sy­nes ik­ke, de har fo­ku­se­ret nok på dét, de tid­li­ge­re stod for. Så jeg flyt­te­de mig en over­gang rig­tig me­get til høj­re – til Dansk Fol­ke­par­ti – men nu er jeg nok på vej den mod­sat­te vej igen. Spørgs­må­let er så, hvor langt jeg er nå­et, den dag vi skal stem­me, « si­ger Ani­ta Sø­gaard, som alt­så vak­ler mel­lem rød og blå blok.

Ind­van­drer­po­li­tik skræm­mer

» Jeg vil egent­lig helst gå til­ba­ge til So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, hvor jeg har mi­ne rød­der. Men jeg sy­nes, DF har me­re fo­kus på de sva­ge­ste, så li­ge nu vil jeg nok helst gi­ve DF mit kryds. Men jeg ved det ik­ke, for jeg er ef­ter­hån­den træt af, at par­ti­et vil ha­ve så me­get til at hand­le om ind­van­dre­re. Nog­le gan­ge er det jo næ­sten det ene­ste, man hø­rer fra dem – at de kæm­per imod ind­van­dring. Jeg sy­nes, de skul­le gå ind for no­get i ste­det for, « si­ger Ani­ta Sø­gaard, som langt­fra har be­slut­tet sig for, hvem hun stem­mer på.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.