Ny ener­gi i Stats­mi­ni­ste­ri­et

BT - - NYHEDER - 30 år, Val­by, kun­desup­por­ter hos Nets.

Jesper Han­ni­bal Jensen: » Jeg ved, hvor jeg lig­ger på den po­li­ti­ske ska­la, men jeg har ik­ke be­slut­tet, hvil­ket par­ti jeg stem­mer på. Men det bli­ver in­den­for det rum, der hed­der Li­be­ral Al­li­an­ce, De Kon­ser­va­ti­ve og Ven­stre. «

Jesper Han­ni­bal Jensen stem­mer på blå blok og har, med sin bag­grund i job­bet i fi­nans­sek­to­ren, og­så po­li­tisk stort fo­kus på pri­va­tø­ko­no­mi. Li­ge­som han væg­ter retspo­li­tik højt. På det om­rå­de sy­nes han, der træn­ger til at bli­ve stram­met op.

» Der er ik­ke no­get par­ti, som jeg er fuld­stæn­dig enig med, så det er lidt gi­ve and ta­ke, når jeg skal be­slut­te, hvor jeg stem­mer. Det af­gø­ren­de bli­ver, hvem jeg tror er i stand til at sik­re min hver­dag og det dan­ske sam­fund bedst i de næ­ste fi­re år. Og det har jeg ik­ke gjort op med mig selv end­nu. Men uan­set hvad det en­der med, så me­ner jeg, vi har be­hov for ny ener­gi i Stats­mi­ni­ste­ri­et, « si­ger han.

Ven­stres man­tra med, at det skal kun­ne be­ta­le sig at ar­bej­de, kan han kun bak­ke op om. Og han er lun på Li­be­ral Al­li­an­ces så­kald­te 2025plan, der iføl­ge par­ti­et ik­ke ale­ne vil øge beskæf­ti­gel­sen mærk­bart men og­så til­fø­re sam­fun­det som hel­hed stor vær­di­til­vækst.

Ha­der mud­der

» Dér me­ner jeg, LA har fat i den lan­ge en­de. Men når det gæl­der r et s pol i t i k ken, som jeg sy­nes er for slap, så sym­pa­ti­se­rer jeg mest med De Kon­ser­va­ti­ve. Jeg kan og­så godt li­de, at Sø­ren Pa­pe gør en del ud af at un­der­stre­ge, at hans par­ti fo­ku­se­rer på ind­hol­det og po­li­tik­ken og la­der an­dre om mud­der­kast­ning. Li­ge net­op mud­der­kast­ning får mig til at stå helt af. Så hvis no­gen af dem, jeg over­ve­jer at stem­me på, be­gyn­der på det, så sæt­ter jeg mit kryds et an­det sted. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.