En­de­lig: Op til 30 gra­der

Frem med som­mer­tøj og gril­l­hand­sker

BT - - NYHEDER - Julie Kragh jukr@ bt. dk

SOM­MER­VEJR

Ef­ter et koldt og ke­de­ligt for­år kan vi nu en­de­lig glæ­de os til at træk­ke i som­mer­tø­jet. På lør­dag kom­mer som­mer­vej­ret til Dan­mark - en­kel­te ste­der helt op til 30 gra­der.

Så er det i den grad ble­vet som­mer­tid - i hvert fald for en en­kelt dag.

Den ny­e­ste prog­no­se fra DMI vi­ser, at vi på lør­dag d. 6. ju­ni når op over de ef­ter­trag­te­de 25 gra­der. Det skyl­des en så­kaldt var­me­pum­pe, for­tæl­ler vagt­chef Hen­ning Gis­se­lø.

Fak­tisk kan man en­kel­te ste­der i lan­det - nem­lig i det syd­lig­ste Søn­derjyl­land - se frem til helt op til 30 gra­ders var­me i lø­bet af ef­ter­mid­da­gen.

Var­men pum­pes op

» Det he­le hand­ler om ti­m­in­gen af den vej­r­si­tu­a­tion, som pum­per var­men op til søn­derjy­der­ne fra kon­ti­nen­tet. Tids­punk­tet, hvor strøm­nin­gen er kraf­tigst, skal fal­de sam­men med tids­punk­tet, hvor den lo­ka­le so­l­op­varm­ning er størst hos os i Dan­mark. Sker det, så kom­mer vi me­get tæt på de 30 gra­der. Er var­me­pum­pen kraf­tigst tid­li­ge­re på lør­da­gen, så når kold­fron­ten, der føl­ger ef­ter, ind over lan­det. Er pum­pen kraf­tigst se­ne­re på døg­net, så når vi kun om­trent 26 gra­der om ef­ter­mid­da­gen, men får en lum­mer­varm af­ten, « for­tæl­ler me­te­o­r­o­lo­gen.

Desvær­re va­rer det var­me vejr ik­ke ved, og al­le­re­de søn­dag og den ef­ter­føl­gen­de uge er vi til­ba­ge til de 20 gra­ders var­me. Til gen­gæld kan vi se frem til sol og næ­sten in­gen regn.

Selv­om det bli­ver varmt på lør­dag, er ba­de­van­det for koldt for de fle­ste, og som­mer­vej­ret kom­mer kun til at va­re en en­kelt dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.