Hvil­ken pøl­se e

Vi te­ster som­me­rens pøl­se- sor­ti­ment

BT - - NYHEDER - Tor­ben Vogn­sen og Lars Bo Axel­holm mebk@ bt. dk

TEST

Som­me­ren er over os, og det er igen tid til at fin­de kug­le­gril­len frem og få fy­ret godt op i gril­lkul­le­ne.

Et af de helt sto­re og år­ligt til­ba­ge­ven­den­de kuli­na­ri­ske høj­de­punk­ter er na­tur­lig­vis grill­pøl­sen. Su­per­mar­ke­dets kø­le­di­ske bug­ner af valg­mu­lig­he­der, li­ge fra de bil­li­ge pan­depøl­ser til de dy­re­re øko­lo­gi­ske pøl­ser. Men hvad sma­ger egent­lig bedst, og kan det sva­re sig at be­ta­le lidt ek­stra?

BT lod tre helt al­min­de­li­ge dan­ske­re, He­len, Tri­ne og René, spi­se sig igen­nem et sandt pøl­se- el­dora­do. El­ler må­ske skal vi kal­de det for et pøl­se- ma­re­ridt?

Smag­nin­gen af­slø­rer, at det be­stemt ik­ke er li­ge me­get, hvil­ken grill­pøl­se, du væl­ger. Det kan væ­re en ab­so­lut vels­ma­gen­de op­le­vel­se, men mel­lem de ni pøl­ser, som test­pa­ne­let sat­te tæn­der­ne i, er der og­så va­ri­an­ter, som i bed­ste fald er li­ge så op­hid­sen­de som at ræk­ke tun­gen ud ad vin­du­et.

I ét en­kelt til­fæl­de var smags­op­le­vel­sen dog helt for­fær­de­lig. En pøl­se, der ud­lø­ste akut kval­me og opkast­nings­trang. En pøl­se, som pa­ne­let ef­ter­føl­gen­de ik­ke en­gang næn­ne­de at gi­ve til hund­en.

Mær­ke­va­rer skuf­fer

Når der står grill- hyg­ge på me­nu­en, er der sik­kert man­ge, der, uden at tæn­ke nær­me­re over det, væl­ger en mær­ke­va­re- pøl­se. St­eff- Houl­berg og Lan­ge­læn­de­ren lig­ger i kø­le­di­sken og lok­ker med et navn, som vi ken­der fra re­k­la­mer­ne.

Men mær­ke­va­re- pøl­ser­ne er re­la­tivt dy­re­re end de­res ukend­te pøl­se- fætre, og så slip­per mær­ke­va­rer­ne fak­tisk af sted med et la­ve­re kød- ind­hold end man­ge af de­res kon­kur­ren­ter. Men nu er kø­dind­hol­det må­ske ik­ke det vig­tig­ste pa­ra­me­ter, når det hand­ler om en grill­pøl­se. Hvad med sma­gen?

Vo­res test af­slø­re­de, at mær­ke­va­rer­ne i bed­ste fald er ano­ny­me og ke­de­li­ge, ja nær­mest li­ge­gyl­di­ge smags­op­le­vel­ser. I hvert fald var der i pa­ne­let ud­bredt skuf­fel­se over pøl­ser­ne med kend­te nav­ne.

Og desvær­re må vi og­så, når det gæl­der grill­pøl­ser, slå fast, at hvis du vil ha­ve en god op­le­vel­se, så må du be­ta­le ek­stra.

Testvin­de­ren fra Hol­me­gaard ko­ster 125 kr. pr. ki­lo, men så er du og­så sik­ret en pøl­se, hvor du for­nem­mer en fag­lig stolt­hed hos pro­du­cen­ten.

Ved an­dre af pøl­ser­ne får man for­nem­mel­sen af, pro­du­cen­ten har gi­vet den fuld gas med kryd­de­ri­er­ne for at skju­le, at sel­ve ind­hol­det ba­re er, ja ... så kval­men­de, at pa­ne­let var ved at ka­ste op! Få in­spira­tion til et bed­re liv med gu­i­der på BT PLUS

BT PLUS

På fin­der du gu­i­der om sund­hed, kost og mo­tion. Se:

bt. dk/ plus

SÅ­DAN GJOR­DE VI:

fik ser­ve­ret gril­le­de pøl­ser uden no­gen form for til­be­hør i en blind- test.

blev bedt om at no­te­re de­res umid­del­ba­re ind­tryk af pøl­sens skind og ind­hold, duft, smag, kon­si­stens og ef­ter­s­mag, samt til sidst knyt­te en kom­men­tar til den over­ord­ne­de op­le­vel­se af pøl­sen.

te­stens af­slut­ning, fik pa­ne­let præ­sen­te­ret pøl­ser­ne og lej­lig­hed til at kom­men­te­re igen.

Pa­ne­let

Sma­ger­ne

Ved

TORS­DAG 4. JU­NI 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.