Gu­i­de: Grill den per­fek­te pøl­se DE BED­STE RÅD FRA GRILLMESTER ANDERS JENSEN

BT - - NYHEDER - Lars Bo Axel­holm plus@ bt. dk

SPRØD EL­LER BLØD

Det bur­de væ­re ver­dens mest enk­le og lækre spi­se. Ba­re at smi­de pøl­ser­ne på gril­len og la­de dem pas­se sig selv, mens du snup­per en tår øl og hyg­ger med ven­ner og fa­mi­lie. Men ak, de fle­ste har sik­kert op­le­vet, at pøl­ser­ne spræk­ker og må­ske end­da bli­ver li­ge så sor­te som kul.

Det kræ­ver lidt for­be­re­del­se at få pøl­ser­ne gril­let helt per­fekt, og hel­dig­vis er der råd at hen­te hos eks­per­ter­ne. Her får du de bed­ste fif til lækre, gril­le­de pøl­ser fra Anders Jensen, le­der af We­ber Grill Aca­de­my og med­lem af Det Dan­ske Grill- lands­hold.

» Gril­l­ning af pøl­ser er ik­ke al­tid det nem­me­ste, og for nog­le er det nær­mest en re­li­gion, « si­ger Anders Jensen.

» Der er me­get of­te dis­kus­sio­ner hen over den var­me grill, om pøl­ser­ne nu sma­ger bedst, når de er spræk­ke­de el­ler he­le. Jeg har dog rig­tig god er­fa­ring med lidt god for­be­re­del­se. Og så skal du pas­se på med, at gril­len ik­ke er for varm, når du læg­ger pøl­ser­ne på. « Sørg al­tid for, at gril­len er gen­nem­varm, dvs. 180- 200 gra­der C. , og ri­sten skal na­tur­lig­vis væ­re ren, in­den du kom­mer mad på. Du får det bed­ste re­sul­tat, hvis du gril­ler pøl­sen ved in­di­rek­te var­me, så­dan at pøl­sen stil­le og ro­ligt kan op­byg­ge var­me. De klas­si­ske ’ grill­stri­ber’, som pøl­sen selv­føl­ge­lig skal ha­ve, får du ved at ven­de pøl­sen over di­rek­te var­me li­ge in­den ser­ve­ring. Skal du gril­le en stor po­r­tion pøl­ser, f. eks. til en nat­mad, kan du la­ve en læk­ker BBQ / Øl- lage, som du kan pla­ce­re de gril­le­de pøl­ser i ind­til ser­ve­ring. Pøl­ser­ne kan op­ta­ge sma­gen fra la­gen og sam­ti­dig hol­de sig var­me. Du kan selv­føl­ge­lig la­ve din egen BBQ- sau­ce, men til den­ne lage går det og­så fint at bru­ge en fær­dig­la­vet sau­ce fra su­per­mar­ke­det. Und­gå at pøl­sen spræk­ker ved at prik­ke den med en kød­nål el­ler tands­tik­ker. Husk, at prik­ke­ne skal væ­re jævnt for­delt, så­dan at vand og væ­ske fra pøl­sen kan slip­pe ud. Så und­går du, at pøl­sen ko­ger og der­med spræk­ker. Brug ik­ke en gaf­fel, når du prik­ker, for så kom­mer hul­ler­ne for tæt på hin­an­den, og du ri­si­ke­rer, at pøl­sen spræk­ker. Brug en tang el­ler mad-

Så­dan gør du:

Du skal bru­ge en stor alu­bak­ke, hvor der er plads til al­le pøl­ser­ne.

Fyld alu­bak­ken halvt op med øl, an­vend en kva­li­tetsøl med mas­ser af smag.

Til­sæt 2 hak­ke­de løg Til­sæt en BBQ- sau­ce.

Til øl- la­gen kan du fint an­ven­de en fær­dig­la­vet sau­ce fra su­per­mar­ke­det. pin­cet, når du ven­der pøl­sen. Und­gå spid­se red­ska­ber som f. eks. en gaf­fel, det øde­læg­ger skin­det, og pøl­sen spræk­ker Husk al­tid god af­stand til bri­ket­ter el­ler gas­f­lam­men. Hvis var­men bli­ver for in­tens, bli­ver pøl­sen op­var­met for hur­tigt, og så spræk­ker den.

BBQ / ØL- LAGE TIL DI­NE GRILL­PØL­SER

Lad la­gen ko­ge op i alu­bak­ken på gril­len, mens du gril­ler pøl­ser­ne.

Når pøl­ser­ne er fær­dig­gril­le­de, pla­ce­res de i la­gen, hvor de sim­rer vi­de­re ind­til ser­ve­ring. Jo læn­ge­re tid, des me­re smag.

Li­ge før ser­ve­ring gi­ver du pøl­ser­ne en hur­tig tur på gril­len over di­rek­te var­me, så skin­det kan få lidt sprød­hed.

God ap­pe­tit.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.