’’

BT - - NYHEDER -

En pøl­se med et me­get ’ gum­mi- ag­tigt’ skind, og­så ef­ter god tid på gril­len. Sel­ve pøl­se­kø­det er fug­tigt el­ler i hvert fald ’ van­digt’, og det ser blegt ud. Kon­si­sten­sen er me­get blød og pu­re­ret. Her er ab­so­lut ik­ke me­get at tyg­ge i, fak­tisk kan du tyg­ge den med tun­gen. Sma­gen er ’ ba­con- ag­tig’ og me­get salt. Det ef­ter­la­der en for­nem­mel­se af ’ kun­stig kry­dring’ for at skju­le, at kø­det i hvert fald ik­ke kan kla­re sig selv. Der er en svag duft af ba­con, men ef­ter­s­ma­gen min­der fak­tisk mest om ren me­di­ster. Helt sam­men­fat­ten­de er det en lil­le og in­tet­si­gen­de pøl­se.

Det sag­de Tri­ne:

Det lig­ner én af den slags pøl­ser, som man ty­pisk kun­ne fin­de på at kø­be, for­di de er bil­li­ge, og så er de jo ik­ke så sto­re, så det er nær­mest bør­ne­stør­rel­se. Un­ger­ne kan jo al­li­ge­vel ik­ke spi­se så me­get. Men du får jo, hvad du be­ta­ler for. Det er nok en pøl­se, som de fle­ste vil kun­ne over­le­ve at spi­se, men du bli­ver ik­ke ef­ter­ladt med no­gen stor og min­de­vær­dig op­le­vel­se

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.