’’

BT - - NYHEDER -

Den er me­get rø­get i sin duft, og skin­det er li­ge til­pas. Sma­gen er fak­tisk okay, men det er umu­ligt at af­gø­re, om det er kø­det, el­ler for­di der er brugt smags­for­stær­ke­re. Kryd­de­ri­et kan ik­ke umid­del­bart ’ spot­tes’, men det er i hvert fald salt. Det er in­gen stor smag, den til­by­der. Ef­ter­s­ma­gen er helt ano­nym, men man sid­der med en ’ fed­tet’ for­nem­mel­se i mun­den. Over­ord­net er der in­gen fest- for­nem­mel­ser, men der er hel­ler in­gen ube­ha­ge­li­ge over­ra­skel­ser, men ba­re en ’ nå- ja’ op­le­vel­se.

Det sag­de René:

Det er in­gen pøl­se­ka­ta­stro­fe, men hel­ler ik­ke en fest. Det er fak­tisk min per­son­li­ge tred­je­plads, det her

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.