Prins Hen­rik stran­det i Eng­land

Kon­ge­ski­bet Dan­ne­brog fi k mo­tor­pro­ble­mer i Den En­gel­ske Ka­nal og måt­te sø­ge hjælp i Sout­hamp­ton

BT - - NYHEDER - Lot­te Schar­ff lots@ bt. dk

Kon­ge­ski­bet Dan­ne­brog med prins­ge­ma­len om­bord sej­le­de nat­ten til tirs­dag i høj sø i Den En­gel­ske Ka­nal. Da den ene mo­tor plud­se­lig gik i styk­ker, måt­te ski­be sø­ge i havn i Sout­hamp­ton . Fo­to: Keld Navn­toft/ Claus Fi­sker

DAN­NE­BROG

Prins Hen­rik er i dis­se da­ge stran­det på kon­ge­ski­bet Dan­ne­brog i den en­gel­ske hav­ne­by Sout­hamp­ton, for­di ski­bet løb ind i pro­ble­mer un­der høj sø­gang i den En­gel­ske Ka­nal.

Nat­ten til tirs­dag, i me­get uro­ligt vejr, løb det stol­te skib ind i pro­ble­mer på vej over Den En­gel­ske Ka­nal, mens prins­ge­ma­len sov trygt i den kon­ge­li­ge ka­hyt. Det for­tæl­ler Dan­ne­brogs næst­kom­man­de­ren­de Sten Bil­de Jensen til bt. dk.

» Dan­ne­brog har sæd­van­lig­vis ik­ke pro­ble­mer i høj sø, for­di det er et rig­tig godt søskib. Men vi fi k pro­ble­mer med den ene ho­ved­mo­tor, så vi var nødt til at sej­le for la­ve­re kraft , « for­tæl­ler Sten Bil­de Jensen.

Hop­pe­de og dan­se­de

Den hø­je sø be­tød, at Dan­ne­brog hop­pe­de og dan­se­de no­get me­re på bøl­ge­top­pe­ne end nor­malt. Sam­ti­dig sej­le­de det og­så med min­dre kraft . Og det var ik­ke så godt for tids­pla­nen. Prins­ge­ma­len be­fandt sig nem­lig om bord på Dan­ne­brog, for­di hans en­gel­ske kol­le­ga, prins Phi­lip, hav­de in­vi­te­ret ham til at over­væ­re en fl åde­pa­ra­de på fre­dag, der bli­ver holdt på den bri­ti­ske ø Is­le of Wight i an­led­ning af 200 års ju­bilæ­et for Roy­al Ya­cht Squadron.

Iføl­ge næst­kom­man­de­ren­de tog prins­ge­ma­len pro­ble­mer­ne i stiv arm. Hen­rik det. Og så er han jo i sam­me båd som os an­dre, « ler Sten Bil­de Jensen.

Og det er Hen­rik sta­dig. Dan­ne­brog lig­ger ved kaj i hav­nen i Sout­hamp­ton. Men Sten Bil­de Jensen for­ven­ter, at den be­ska­di­ge­de ho­ved­mo­tor er fær­dig- re­pa­re­ret her til i mor­gen. Så kan ski­bet læg­ge fra kaj og sej­le Hen­rik den kor­te vej til Is­le of Wight, så han kan nå frem til at over­væ­re pa­ra­den og ju­bilæ­et til ti­den.

Eft er ju­bilæ­et sej­ler Dan­ne­brog vi­de­re med Hen­rik om bord til den fran­ske by La Ro­chel­le, hvor han skal op­hol­de sig i et par da­ge, in­den han på ons­dag i næ­ste uge over­ræk­ker Lions Pri­sen 2015 på Fre­dens­borg Slot.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.