Her er gour­met- re­stau­ran­ter­nes regn­skabs­kon­ge

BT - - NYHE­DER - Hen­rik Yde An­der­sen Fo­to: Scan­pix

Ki­in Ki­in be­ty der ’ kom og spis’ på thailand­sk. Det er sam­ti­dig nav­net på en af blot to thai­re­stau­ran­ter i ver­den med én stjer­ne i den fran­ske Mi­che­lingu­i­de. Ki­in Ki­in- bag­man­den Hen­rik Yde- An­der­sen fi k den fi ne, fran­ske an­er­ken­del­se hur­tigt eft er, at re­stau­ran­ten slog dø­re­ne op i Guld­bergs­ga­de på Nør­re­bro for 10 år si­den.

Ud­over kuli­na­ri­ske kund­ska­ber har Hen­rik Yde- An­der­sen og part­ne­ren Lert­chai Tre­e­tawat­chaiwong gen­nem åre­ne for­må­et at tje­ne i en bran­che, der har haft svært ved få fart un­der un­der gas­blus­se­ne.

Iføl­ge en ana­ly­se af ud­valg­te gour­metre­stau­ran­ters års­regn­ska­ber for knap et år si­den kom Ki­in Ki­in ud som den kla­re vin­der, når det gæl­der om at lan­de pen­ge på bund­linj­en. Og re­stau­ran­tens regn­skab fra 2014 be­kræf­ter den ten­dens. Ki­in Ki­in har end­nu en gang øget sit over­skud, mens egen­ka­pi­ta­len i det for­gang­ne regn­skabsår er ble­vet for­bed­ret fra godt 9,4 mio. kr. til 12,2 mio. kr. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.