’’

BT - - NYHEDER -

Nu skal vi for­sø­ge at fi nde ud af, hvor me­get de har få­et solgt

Po­li­ti­kom­mis­sær ved Kø­ben­havns Po­li­ti St­eff en

Thaa­ning St­eff en­sen

» Nu skal vi for­sø­ge at fi nde ud af, hvor me­get de har få­et solgt, og det er for­ment­lig ik­ke så lidt, « si­ger kom­mis­sæ­ren, der for­ven­ter, at po­li­ti­et skri­der til yder­li­ge­re an­hol­del­ser i sa­gen.

Po­li­ti­et op­ly­ser, at man blandt an­det er kom­met på spo­ret af ger­nings­mæn­de­ne, for­di Fol­ke­tin­get i be­gyn­del­sen af 2014 hæ­ve­de straff eram­men for do­ping fra to til seks år. På grund af den hø­je­re straff eram­me fi k po­li­ti­et mu­lig­hed for at afl yt­te te­le­fo­ner i eft er­forsk­nin­gen.

» Det har gi­vet os nog­le helt nye værk­tø­jer til at lø­se op­ga­ven, og det har væ­ret es­sen­ti­elt i en sag som den­ne, « si­ger St­eff en Thaa­ning St­eff en­sen.

I marts be­slag­lag­de po­li­ti­et mindst ét ton do­ping i sa­gen.

BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.