Vær­s­go, Løk­ke...

Uan­set hvem der bli­ver stats­mi­ni­ster, fly­ver ved­kom­men­de i fly­ve­våb­nets nye VIP- fly til 46 mio. kr., når ud­lan­det kal­der

BT - - NYHEDER - Chri­sti­an Brøn­dum cbr@ ber­ling­s­ke. dk

STATSFLY

Fly­ve­våb­nets ny­e­ste fly, en Bom­bar­di­er Chal­len­ger CL604, lig­ner no­get, der er en præ­si­dent vær­dig. Må­ske li­ge bort­set fra stør­rel­sen – en Chal­len­ger er ik­ke no­get stort fly. Men ind­ven­digt er Dan­marks ny­e­ste statsfly ind­ret­tet med ly­se læ­der­sæ­der og ap­te­ring i luksus­klas­sen. Der er mø­de­bord og en so­faræk­ke til en stab af as­si­sten­ter ved si­den af. På ha­le- ro­ret er ma­let Dan­ne­brog og på de to mo­to­rer fly­ets num­mer, C- 215.

For før­ste gang no­gen­sin­de har kon­ge­ri­get an­skaf­fet et fly, der er byg­get til at trans­por­te­re VIP- pas­sa­ge­rer, og ef­ter en om­fat­ten­de ved­li­ge­hol­del­se på Fly­ve­sta­tion Aal­borg er fly­et net­op meldt klar til brug. Dan­marks næ­ste stats­mi­ni­ster vil sam­men med an­dre mi­ni­stre, kon­ge­hu­set og an­dre jævn­li­ge kun­der hos fly­ve­våb­net få ad­gang til et Chal­len­ger­fly, der ik­ke først skal skif­te kon­sol­ler til hav­mil­jøover­våg­ning og fi­ske­ri­in­spek­tion ud med sto­le, in­den det kan bru­ges til pas­sa­ger­trans­port.

Det be­gynd­te med en de­fekt mo­tor

An­skaf­fel­sen af et VIP- fly – Dan­marks svar på Air For­ce One – be­gynd­te med en mo­tor, der gik i styk­ker på Sey­chel­ler­ne 7. ok­to­ber 2013. Et af fly­ve­våb­nets Chal­len­ger­fly var, ud­ru­stet som in­spek­tions­fly, net­op gå­et på vin­ger­ne fra Sey­chel­ler­ne for at pa­trul­je­re ud for So­ma­li­as kyst i jag­ten på pira­ter, da en mo- to­ra­larm gav lyd fra sig. Ven­stre mo­tor var kortva­rigt ble­vet overop­he­det. Fly­et re­tur­ne­re­de, og en in­spek­tion vi­ste en al­vor­lig ska­de på mo­to­ren.

Så be­gynd­te bal­la­den. Fly­ve­våb­net hav­de ik­ke Chal­len­ge­rens mo­tor­ty­pe på la­ger, da det er en al­min­de­lig og bredt an­vendt ty­pe, som man for­ven­te­de at kun­ne an­skaf­fe på mar­ke­det, når det måt­te bli­ve nød­ven­digt. I al hast måt­te et af fly­ve­våb­nets to an­dre Chal­len­ger hjem­me i Aal­borg af­le­ve­re en mo­tor, som blev frag­tet til Sey­chel­ler­ne. Men det vi­ste sig svæ­re­re end for­ud­set at fin­de en an­den mo­tor som er­stat­ning for den, der var gå­et i styk­ker. Med kun tre fly kun­ne fly­ve­våb­net ik­ke ven­te på en mo­tor­re­pa­ra­tion, som vil­le ta­ge op mod et halvt år.

Der­for be­slut­te­de for­sva­ret at kø­be to brug­te mo­to­rer, men da det vi­ste sig mu­ligt at kø­be ik­ke blot mo­to­rer­ne, men og­så det fly, der be­fandt sig mel­lem mo­to­rer­ne, slog for­sva­ret til. Iføl­ge sæl­ge­ren, Han­gar 8, blev fly­et, der blev byg­get i 2001 til VIP- flyv­ning, ud­budt til salg for ni mil­li­o­ner dol­lar. In­den det hav­ne­de hos det dan­ske fly­ve­vå­ben, hav­de det haft to eje­re.

Fik­set i Aal­borg

Se­ne­st blev det iføl­ge net­op­lys­nin­ger brugt til char­ter­flyv­ning i Ir­land. Iføl­ge In­ge­ni­ø­ren be­tal­te for­sva­ret om­kring 46 mil­li­o­ner kro­ner for fly­et, der gen­nem det se­ne­ste år er ble­vet ad­skilt og ved­li­ge­holdt af fly­me­ka­ni­ker­ne ved Aircraft Main­tenan­ce Squadron, AMS, i Aal­borg.

» Vi er ik­ke ru­ti­ne­re­de i den slags tun- ge­re ved­li­ge­hol­del­se, og det nye fly har ik­ke al­tid væ­ret før­ste­pri­o­ri­tet ved os. Men det har gi­vet os en mas­se vig­tig er­fa­ring at ar­bej­de med et fly på den må­de, « si­ger che­fen for AMS, ma­jor Jens Vint­her iføl­ge Værns­fæl­les For­svarskom­man­dos hjem­mesi­de.

Det har ik­ke væ­ret mu­ligt at stil­le spørgs­mål til fly­ve­våb­net om fly­ets an­ven­del­se og pri­o­ri­te­ring og om, hvor­vidt Fly­ve­våb­net skal ha­ve fle­re pi­lo­ter og be­sæt­nings­med­lem­mer til at fly­ve med det nyi­stand­s­at­te VIP- fly. Men iføl­ge for­sva­rets hjem­mesi­de har For­svars­mi­ni­ste­ri­et god­kendt, at fly­et er ble­vet istand­s­at og skal bru­ges til så­vel VIP­flyv­nin­ger, an­den per­son­trans­port og til sko­le­flyv­ning.

Et fjer­de fly i Chal­len­ger­flå­den, der ale­ne skal bru­ges til pas­sa­ger­trans­port, vil alt an­det li­ge gi­ve stør­re sik­ker­hed for, at fly­ve­våb­nets øv­ri­ge op­ga­ver, der skal lø­ses med Chal­len­ger­fly­e­ne, vil bli­ve gen­nem­ført som plan­lagt.

TORS­DAG 4. JU­NI 2015

Ly­se sæ­der, mø­de­bord og god plads til as­si­sten­ter­ne præ­ger in­dret­nin­gen af fly­ve­våb­nets svar på Air For­ce One, der stil­les til rå­dig­hed for kon­ge­hus, stats­mi­ni­ste­ren og an­dre VIP- pas­sa­ge­rer. Fly­et skal dog og­så kun­ne bru­ges til sko­le­flyv­ning el­ler til at fly­ve en me­ka­ni­ker til Grøn­land, hvis det ha­ster.

Fo­to: For­sva­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.