Hyl­der Bir­git­te

Det ame­ri­kan­ske magasin Va­ni­ty Fair be­gej­stret for dansk Game of Thrones- sku­e­spil­ler

BT - - NYHEDER - Bir­git­te Hjort Sø­ren­sen i rol­len som Wild­ling- høv­ding

I et te­le­fo­nin­ter­view med bla­det for­tæl­ler Bir­git­te Hjort Sø­ren­sen, hvor­dan hun har op­le­vet op­ga­ven med at væ­re med på så stor en pro­duk­tion.

» Det er, uden sam­men­lig­ning, den stør­ste pro­duk­tion, jeg no­gen­sin­de har væ­ret en del af. Jeg gik he­le ti­den rundt og tænk­te: ’ Wow! Wow! Wow!’ Da­ge­ne gik hur­tigt for mig, selv om de var ret lan­ge. Det var me­get rø­ren­de at se 600 men­ne­sker ar­bej­de frem mod sam­me mål på sam­me tid. Jeg ved ik­ke, om det sker no­gen an­dre ste­der. Jeg var yd­myg, « for­tæl­ler hun til Va­ni­ty Fair.

I in­ter­viewet af­slø­rer hun og­så, at hun har få­et go­de råd og tip af Ni­ko­laj Co­ster- Wal­dau, som spil­ler en af ho­ved­rol­ler­ne som Jai­me Lan­ni­ster.

Ven­der må­ske til­ba­ge

TORS­DAG 4. JU­NI 2015 » Vi op­tog en film sam­men for man­ge år si­den - en af mi­ne før­ste op­ga­ver. Jeg ken­der ham. Han er ut­ro­lig sød og ven­lig, så jeg rin­ge­de ham og op og spurg­te ef­ter go­de råd. Det er klart, at vi er i for­skel­li­ge de­le af hi­sto­ri­en, og vi mød­te ik­ke hin­an­den, men han for­tal­te, at folk på pro­duk­tio­nen var rig­ti­ge sø­de, men at det vil­le bli­ve lan­ge da­ge. ( Han sag­de) ’ For­vent ik­ke, at du kan hyg­ge dig i din trai­ler. Det bli­ver lan­ge da­ge, det bli­ver koldt, og du vil væ­re træt om af­te­nen’. «

Selv om Bir­git­te Hjort Sø­ren­sen i se­ri­en en­der med at bli­ve over­man­det af zom­bi­er, ude­luk­ker hun ik­ke, at hun duk­ker op se­ne­re i se­ri­en.

» Jeg ved det ik­ke. Jeg har få­et at vi­de, at der er in­gen, der ved, hvad der sker i de frem­ti­di­ge af­snit af Game of Thrones, så jeg er li­ge så spændt som al­le an­dre på at se, hvad det hand­ler om. Men som I ved, at væ­re død og væ­re udød er to for­skel­li­ge ting. «

i Game of Thrones. Hen­des præ­sta­tion væk­ker stor ju­bel i ud­lan­det.

Fo­to: Game of Thrones

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.