Kul­tur Sej bøf og rig ba

I den nye fi lm ’ Spy’ gør Ja­son Stat­ham grin med sig selv. Men han gi ´ r den al­tid gas for al­vor

BT - - KULTUR - Jacob Wendt Jensen jwj@ bt. dk

FILM

Ja­son Stat­ham har stil­le og ro­ligt ar­bej­det sig op i hie­rar­ki­et i Hol­lywood med den ene hårdt­slå­en­de rol­le eft er den an­den. Og i dag kan du se ham i agent­ko­me­di­en ’ Spy’.

Her spil­ler Ja­son Stat­ham for en sjæl­den gangs skyld med i en pa­ro­di på en agent- og actionfi lm. Som en selv­høj­ti­de­lig bri­tisk agent i en fi lm, hvor og­så Ju­de Law gør grin med sig selv ved si­den af ko­mi­ke­ren Me­lis­sa McCart­hy, kendt fra fi lmen ’ Bru­depi­ger’.

Det er en aty­pisk rol­le for action­s­tjer­nen Ja­son Stat­ham, der de­bu­te­re­de til­ba­ge i 1998 i den ener­gi­ske og sta­dig se­vær­di­ge ’ Rub, stub og to ry­gen­de ge­væ­rer’ om småsvind­le­re i den bri­ti­ske un­der­ver­den. Si­den har han ved hårdt ar­bej­de og godt og vel to fi lm om året stil­le og ro­ligt ud­byg­get sin po­si­tion som et af fi lmver­de­nens mest på­li­de­li­ge an­sig­ter in­den for actionfi lm.

Ma­cho­mand i B- fi lm

Ja­son Stat­hams fi lm har ty­pisk ik­ke kva­li­te­ter til, at man kan sam­men­lig­ne ham med tid­li­ge­re ti­ders sto­re actionhel­te fra A- fi lme­ne som Bru­ce Wil­lis, Mel Gib­son el­ler Har­ri­son Ford. Stat­ham er nær­me­re vor tids Syl­ve­ster Stal­lo­ne el­ler Ar­nold Schwarze­neg­ger. Hver­ken Stal­lo­ne el­ler Schwarze­neg­ger er sku­e­spil­ler­ta­len­ter, og det var så­dan en som Chuck Nor­ris hel­ler ik­ke. Selv om de­res po­pu­la­ri­tet har væ­ret ver­den­s­oms­pæn­den­de og stor, kan man godt kal­de dem for Bfi lm­hel­te.

Den beskri­vel­se pas­ser me­get godt på Ja­son Stat­ham, hvis fi lm ik­ke er sær­ligt over­ra­sken­de el­ler ny­ska­ben­de. Han er en stærk og ty­de­lig ka­rak­te­rer der slår på tæ­ven på sam­me fa­con hver gang, selv om rol­le­nav­net, kostu­met og kulis­ser­ne kan væ­re æn­dret en smu­le. vis ga­de­hand­ler og san­ger. Ja­son Stat­ham har al­tid væ­re sport­stræ­net, og hans kar­ri­e­re i den ret­ning kul­mi­ne­re­de, da han var en af de bæ­ren­de kræft er på det bri­ti­ske dyk­ker­lands­hold, der blev num­mer 12 ved ver­dens­mester­ska­ber­ne i 1992. Stat­ham hop­pe­de blandt an­det ud fra 10- me­ter­vip­pen.

På job­mar­ke­det solg­te han – som sin far – og­så sor­te va­rer på ga­der og stræ­der, li­ge­som det blev til lidt mo­del­ar­bej­de hist og her, in­den han via ven­ska­bet med fod­bold­spil­ler og si­den sku­e­spil­ler Vin­nie Jo­nes blev hen­tet med ind i fi lmver­de­nen.

Eft er at Guy Rit­chies ’ Rub, stub og to ry­gen­de ge­væ­rer’ eks­plo­de­re­de på fi lm­lær­re­der­ne til­ba­ge i 1998, sør­ge­de Ja­son Stat­ham for at hæn­ge i, og ved at væ­re ær­ger­rig, even­tyr­ly­sten og ik­ke mindst vel­træ­net fi k han ret hur­tigt ho­ved­rol­ler. Folk vil ger­ne læg­ge pen­ge ved bil­let­lu­ger­ne for at se ham skift evis fy­re smar­te replik­ker af og gi­ve skur­ke­ne bank – el­ler hel­te­ne – for han spil­ler ret oft e selv skur­ken. Med en stor po­r­tion fræk­hed og char­me.

Hol­lywoods ri­ge­ste

Da jeg for tre år si­den var på en rund­t­ur i Hol­lywood, hvor man kan se stjer­ner­nes hjem ude­fra, pe­ge­de vo­res gu­i­de op på en pro­mi­nent bak­ke­top og spurg­te, hvem vi tro­e­de bo­e­de der?

In­gen i bi­len kun­ne gæt­te, at det var Ja­son Stat­hams. Han hav­de købt den bed­ste grund på bjer­get og var ved at byg­ge et helt nyt hus. Stat­ham fl yt­te­de ret hur­tigt til Hol­lywood og har si­den le­vet jet­set­li­vet der. Da jeg eft er fi lmen ’ The Bank Job’ mød­te ham til et in- ter­view i Can­nes, hav­de han et let krøl­let jak­ke­sæt på, sad med sol­bril­ler in­den­dørs og hav­de klas­sisk tøm­mer­mandsån­de. På spørgs­må­let om, hvad han nød mest ved sin po­pu­la­ri­tet, sva­re­de han: ’ Jeg kla­ger ik­ke over, at man al­tid kan få det bed­ste bord på en restau­rant’.

Sid­ste år da det ame­ri­kan­ske magasin Pe­op­le op­gjor­de, hvem der hav­de tjent mest i Hol­lywood fra maj 2014 til maj 2015, top­pe­de Ja­son Stat­ham li­sten med en ind­tje­ning på 96 mio. dol­lar på et år. Det sva­rer til 650 mil­li­o­ner kro­ner.

Gør det selv, action

Ja­son Stat­ham in­si­ste­rer på at ud­fø­re de fl este af si­ne stunts selv. I for ek­sem­pel ’ The Trans­por­ter’ kør­te han selv bi­ler­ne i bil­j­ag­ter­ne, var med i di­ver­se slå­skam­pe og i sce­ner­ne un­der van­det. Der­for er han nær­mest ma­nisk med at hol­de sig i den sam­me go­de form, som da han var dyk­ker i si­ne un­ge da­ge. Han har en tid­li­ge­re eli­te­se­ol­dat fra Navy Se­als til at hol­de ham til il­den hver ene­ste dag i træ­nings­lo­ka­let.

’ Man ser en mas­se actionfi lm, hvor det er umu­ligt at se, hvem der la­ver hvad. De er klip­pet så me­get op, at man kun ser en arm her og ben der. Og på den må­de kan man gø­re selv sin bed­ste­mor til action­s­tjer­ne. Jeg er selv fan af Bru­ce Lee og Ja­ck­ie Chan, for­di de er den æg­te va­re, og det kan in­tet com­pu­ter­hur­lum­hej er­stat­te. Jeg tror, pu­bli­kum har sam­me op­fat­tel­se’, har Ja­son Stat­ham sagt, før han un­der­stre­ge­de:

’ Kald mig ba­re van­vit­tig, men hvis ik­ke jeg gjor­de det selv, vil­le jeg fø­le, at jeg snød pu­bli­kum’. • ER TIL­HÆN­GER AF FOD­BOLD­KLUB­BEN NOT­TING­HAM FO­REST. • SAG­DE NEJ TIL ROL­LEN SOM SKURK I ’ HITMAN’, DER SI­DEN GIK TIL TI­MO­T­HY OLIPHANT. • ER EKS­PERT I KICKBOXING OG JIU- JITSU. • SPIL­LER SKAK MOD IN­STRUK­TØR GUY RITCHIE OM STO­RE PEN­GE. • ER MED PÅ FOD­BOLD­HOL­DET HOL­LYWOOD FC UNI­TED, HVOR OG­SÅ VIN­NIE JO­NES OG ROB­BIE WIL­LI­AMS SPIL­LER.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.