’’

BT - - KULTUR -

FOR­SI­DEN AF DET ver­dens­be­røm­te magasin Va­ni­ty Fair er den mest pre­sti­ge­ful­de po­si­tion for en ce­le­bri­ty. Hvis man bli­ver forside- stjer­ne på gla­mou­rens glit­te­de po­wer- blad, er be­røm­mel­sen kom­plet. Va­ni­ty Fair bry­der nor­mer og reg­ler – de pro­vo­ke­rer og ud­for­drer. Fo­to­gra­fer­ne, der knip­ser de sty­le­de stjer­ner, er selv me­ga- iko­ner in­den­for de­res om­rå­de. Bå­de Ele­fan­tor­de­nen og Blå Bog ry­ger ud til stor­s­krald, hvis An­nie Lei­bovitz ta­ger bil­le­det. Det er po­pkun­stens rid­der­slag. Hun står bag le­gen­da­ri­ske bil­le­der af Jo­hn Len­non og Yoko Ono. Det er hen­de, der har ta­get mo­ti­vet af en nø­gen Demi Mo­o­re med stor gravid ma­ve, sor­te Woo­pie Gold­berg i et bad med mælk Cin­dy Craw­ford kun iført en slan­ge fra Edens Ha­ve. DEN­NE UGES FORSIDE på Va­ni­ty Fair bli­ver skre­vet ind i po­pu­lær­kul­tu­rens hi­sto­rie. Cait­lyn Jen­ner pry­der iført en bei­ge stro­p­løs kjo­le, som ty­de­lig­vis sen­der en hil­sen til Ma­rilyn Mon­roe og al­le de an­dre di­va­er, der si­den har for­ført på for­si­den med et frækt blik, der for­plan­ter sig dybt i kvin­ders selv­for­stå­el­se og mænds li­bi­do.

Cait­lyn er på kort tid ble­vet ver­dens mest be­røm­te trans­køn­ne­de men­ne­ske

CAIT­LYN JEN­NER HED de før­ste 65 år af sit liv Bru­ce Jen­ner. Cait­lyn er tid­li­ge­re OL- vin­der i 1976 i mæn­de­nes ti­kamp, og er se­ne­re ble­vet re­a­li­ty- stjer­ne i USA på grund af sit æg­te­skab med Kris Jen­ner, der er mor til de be­ryg­te­de Kar­das­hi­an- sø­stre, der hær­ger net­tets slad­der­si­der som en dag­lig ru­ti­ne. Cait­lyn er på kort tid ble­vet ver­dens mest be­røm­te trans­køn­ne­de men­ne­ske. TRANS­KØN­NE­DE, TRANS­SEKSU­EL­LE OG trans­ve­stit­ter er ti­dens var­me em­ne rundt i Los An­ge­les’ far­ve­ri­ge land­skab. Sid­ste års bed­ste nye tv- se­rie hav­de den tolk­ba­re ti­tel ’ Trans­pa­rent’. Den spil­ler på den di­rek­te over­sæt­tel­se ’ gen­nem­sig­tig’ og at fi lmens ho­ved­per­son, den jovi­a­le fa­mi­lie­far, en dag kom­mer hjem som kvin­de. Trans- for­æl­de­ren der med sin er­ken­del­se åb­ner fa­mi­li­ens vin­due, så al­le kan se ind. SMUK­KE LAVERNE COX blev den før­ste åb­ne trans­køn­ne­de sku­e­spil­le­rin­de, der blev no­mi­ne­ret til en Em­my for sin rol­le i kvin­de­fængsels- se­ri­en ’ Or­an­ge is the new Bla­ck’. Se­ne­re sam­me år var hun på for­si­den af TI­ME. ’ Nu tip­per det for os,’ sag­de hun den­gang. Hun fi k ret. SYM­BO­LIK­KEN I LEI­BOVITZ’ bil­le­de er stor. Hun har gen­nem 40 år bi­dra­get til kvin­der­nes fri­gø­rel­se og kamp for li­ge­ret. Nu gør hun det sam­me for ’ trans­skøn­he­der’, som hun selv kal­der det ny­e­ste mær­ke på køns­ska­la­en.

twit­ter. com/ Soren_ Hoy

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.