Den for­nø­je­li­ge lil­le for­skel

BT - - KULTUR -

FILM

’ Min nye ve­nin­de’ DRA­MA- KOMEDIE **** **

struk­tør, der kan stik­ke hån­den ned mel­lem be­ne­ne og sta­dig få det til at fø­les nyt. Det kan François Ozon hver gang. Der er lut­ter vel­kend­te te­ma­er i hans nye trolds­pl­int, hvor en ung kvin­de til sin be­styr­tel­se op­da­ger, at hen­des af­dø­de ve­nin­des en­ke­mand bol­trer sig i da­me­tøj. Men Ozon tur­ne­rer dem vir­tuost.

Mens Clai­re eft er­hån­den ac­cep­te­rer, til­skyn­der og til­træk­kes af sit nye trans­seksu­el­le be­kendt­skab, op­lø­ser in­struk­tø­ren skel­le­ne mel­lem køn og seksu­a­li­tet. Og mel­lem de fi lmi­ske gen­rer. Der er thril­ler­ag­tig spæn­ding over kær­lig­heds­sce­ner­ne, ku- lør i tra­ge­di­en og var­me i ko­mi­k­ken. Men he­le ti­den med hold i vir­ke­lig­he­den, så det gen­ken­de­li­ge og det græn­se­sø­gen­de kon­stant gi­ver hin­an­den ner­ve.

’ Min nye ve­nin­de’ er ik­ke den hy­perak­ti­ve fransk­mands stør­ste fi lm, men selv en lil­le fræk Ozon kan væk­ke stor san­se­lig glæ­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.