’ Mul­ti­ta­len­tet’ Sepp Blat­ter

Af­gå­en­de FI­FA- præ­si­dent Sepp Blat­ter er en mand med skjul­te ta­len­ter og en for­tid som bryl­lups­san­ger

BT - - NAVNE - Fo­to: EPA Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ bt. dk

FAR­VEL OG TAK

Hvis du ik­ke kend­te Sepp Blat­ter in­den sid­ste uge, ken­der du ham nok nu. Eft er mas­si­ve an­kla­ger om kor­rup­tion er Blat­ter for­tid som FI­FA- præ­si­dent. For­ud er gå­et et kuri­øst ar­bejds­liv med un­ge da­mer, skæ­ve job og et hav af skandaler.

Eft er 40 år i FI­FA tog Sepp Blat­ter i den­ne uge kon­se­kven­sen af det ame­ri­kan­ske for­bund­spo­li­tis FBI’s an­kla­ger om kor­rup­tion, hvid­va­sk­ning og mis­brug af op imod én mil­li­ard dan­ske kro­ner ret­tet mod det in­ter­na­tio­na­le fod­bold­for­bund FI­FA.

Han trå­d­te til­ba­ge som præ­si­dent.

Så­dan så det dog ik­ke ud til at en­de for Blat­ter, da han blev født for 79 år si­den i den lil­le schweizi­ske al­pe­by Visp.

Pen­ge­ne var små i Blat­ter- fa­mi­li­en, så lil­le Sepp måt­te spæ­de til ved at slæ­be fa­mi­li­ens af­grø­der til det lo­ka­le mar­ked for at få en ek­stra skil­ling med hjem.

Fod­bold­ta­lent

De yderst be­sked­ne kår for­hin­dre­de dog ik­ke Blat­ter i at væ­re en yderst ta­lent­fuld fod­bold­spil­ler. Men hans far vil­le ha­ve, at bør­ne­ne i fa­mi­li­en skul­le gå den aka­de­mi­ske vej i li­vet. Der­for måt­te Blat­ter an­gi­ve­ligt af­vi­se en pro­fes­sio­nel kon­trakt fra det schweizi­ske mand­skab Laus­an­ne.

Eft er aft jent vær­nepligt i mi­li­tæ­ret, hvor Blat­ter blev ud­dan­net of­fi cer, fi k han en grad i øko­no­misk ad­mi­ni­stra­tion på uni­ver­si­te­tet i Laus­an­ne, mens han gjor­de rent ved si­den af for at tje­ne til stu­di­er­ne. Han hav­de end­da en kort kar­ri­e­re som bryl­lups­san­ger for at få tin­ge­ne til at lø­be rundt øko­no­misk. Og at stå midt på sce­nen er al­tid no­get, Blat­ter har el­sket.

Bjerg­ge­den

Han har væ­ret gift tre gan­ge med yn­gre kvin­der. Og skilt igen. Af man­ge op­fat­tes Blat­ter som op­mærk­som­heds­kræ­ven­de og ik­ke mindst uku­e­lig. No­get, han selv tid­li­ge­re har be­kræft et.

» Jeg er en bjergged, der ba­re bli­ver ved og ved og ved. Jeg kan ik­ke stop­pes. Jeg fort­sæt­ter ba­re, « sag­de han for­le­den til den schweizi­ske avis NZZ, da han blev spurgt om, hvor­dan han kun­ne bli­ve ved i hans hø­je al­der.

Fod­bold­ver­de­nen skul­le, til trods for den bri­ste­de drøm om at bli­ve pro­fes­sio­nel, til sidst bli­ve hans ar­bejds­plads i me­re end 40 år. In­den da nå­e­de han at prø­ve kræft er med sport­sjour­na­li­stik, in­den han end­te i PR- ver­de­nen, hvor han eft er at ha­ve ar­bej­det ved de olym­pi­ske le­ge i 1972 og 1976, fi k job­bet som tek­nisk di­rek­tør i FI­FA. Her kæm­pe­de han sig op til præ­si­dent­po­sten, som han har sid­det på si­den 1998. Ind­til i den­ne uge.

Un­der­vejs har det fl øjet rundt om ører­ne på Sepp Blat­ter med skandaler og mi­stan­ker om kor­rup­tion. Men først da det ame­ri­kan­ske for­bund­spo­li­ti FBI an­holdt 14 med­lem­mer af FI­FA sid­ste ons­dag med kon­kre­te an­kla­ger om kor­rup­tion, fi k det kon­se­kven­ser.

Bjerg­ge­den, bryl­lups­san­ge­ren Blat­ter er nu selv un­der­lagt FBI- un­der­sø­gel­sen om kor­rup­tion.

Mas­si­ve kor­rup­tions­ankla­ger har få­et FI­FA- præ­si­dent Sepp Blat­ter til at gi­ve sig selv det rø­de kort.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.