MAS­SA­KREN PÅ TIAN AN MEN- PLAD­SEN

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 26 år si­den 1989:

LØVEN 22.07 - 22.08 Li­ge me­get hvor me­get du prø­ver på at over­ta­le an­dre til at æn­dre sig, så vil det ik­ke gi­ve dig an­det end fl ere dis­kus­sio­ner. Din lun­te er kort. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:* Øko­no­mi:** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Du kan se frem til en dej­lig dag, hvor du ud­over di­ne dag­li­ge plig­ter, og­så får tid til at ple­je nog­le af di­ne eg­ne per­son­li­ge in­ter­es­ser. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Jo me­re du ind­ser, at der er et sær­ligt an­svar, som skal ta­ges, jo før vil du fø­le dig me­re fri. Find ud af hvad du ger­ne vil ar­bejds­mæs­sigt frem­over. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Der er man­ge go­de grun­de til, at du skal vær­ne om dig selv og dit fø­lel­ses­liv. I dag er der sær­lig fo­kus på di­ne hjem­li­ge og fa­mi­lie­mæs­si­ge for­hold. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Du har en fø­lel­se af, at der er no­gen om­kring dig, som hol­der på en hem­me­lig­hed. Det bed­ste, du kan gø­re, er at spør­ge di­rek­te ind til det. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:* STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Du er i gang med et nyt ka­pi­tel i dit liv, hvil­ket kræ­ver sær­lig me­get sty rke og tå­l­mo­dig­hed af dig. Du får en over­ra­sken­de hen­ven­del­se. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Du vil ger­ne frem­stå som en æg­te hu­ma­nist. Du skal dog hu­ske på, at du skal star­te med at el­ske dig selv! Du har det med at fan­ge dig selv. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** FISKENE 19.02 - 19.03 Der er nog­le su­per spæn­den­de aspek­ter til dit tegn i dag. Du kan nær­mest gø­re li­ge, hvad du vil og slip­pe godt af­sted med det. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**

50). ( Svær 35). ( Mid­del 132). ( Nem

Ki­na sæt­ter mi­li­tæ­ret ind mod stu­den­ter­de­mon­stra­tio­ner på Den Him­mel­ske Freds Plads og pan­ser­vog­ne kø­rer di­rek­te ind i men­ne­ske­mas­ser­ne. Om­kring 1.000 blev dræbt, og over 10.000 blev sår­et i mas­sa­kren. De ki­ne­si­ske myn­dig­he­der mød­te kra­vet om de­mo­kra­ti og pres­se­fri­hed med pan­ser. Ar­kiv­fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.