VEL­KOM­MEN HJEM

Pep Gu­ar­di­o­la får Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg til­ba­ge til Bay­ern Mün­chen ef­ter et halvt år i Augs­burg

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SYDTYSK GEN­SYN Da­ni­el Re­mar da­lu@ spor­ten. dk lavg@ spor­ten. dk DEM SKAL HØJB­JERG KÆM­PE MOD I BAY­ERN Fo­to: AFP

Las­se Vø­ge Stor­ta­len­tet Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg kan igen se frem til at spil­le si­de om si­de med Phi­lipp La­hm, Arj­en Rob­ben og Thomas Mül­ler. Lands­holds­spil­le­ren for­læn­ger ik­ke sin le­je­af­ta­le med Augs­burg og ven­der til­ba­ge til Bay­ern Mün­chen.

Der­med er den dan­ske midt­ba­ne­spil­ler igen en del af træ­ner Jo­sep Gu­ar­di­o­las trup i Bay­ern Mün­chen, når den nye sæ­son be­gyn­der ef­ter som­mer­pau­sen.

» Jeg glæ­der mig over, at jeg kom­mer til­ba­ge, « sag­de Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg i går selv om si­tu­a­tio­nen til me­di­et Ki­ck­er.

Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg var el­lers ble­vet sat i for­bin­del­se med en ny ud­lej­ning til Bay­er Le­ver­ku­sen el­ler et per­ma­nent skif­te til Borus­sia Dort­mund. Men Bay­ern Mün­chen og træ­ner Gu­ar­di­o­la vil­le ha­ve den 19- åri­ge dan­sker til­ba­ge i klub­ben.

In­gen løf­ter

Men selv om Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg det se­ne­ste års tid har haft stor fo­kus på spil­le­tid og der­for skif­te­de til Augs­burg på en le­je­af­ta­le, har han ik­ke få­et no­gen løf­ter om spil­le­tid fra ch­eftræ­ner Gu­ar­di­o­la.

Det for­tæl­ler dan­ske­rens agent, Sø­ren Lerby, til BT.

» Nej, der er selv­føl­ge­lig in­gen ga­ran­ti­er. Det er der al­drig i fod­bold, « si­ger han.

Det var Sø­ren Lerby, der tirs­dag for­hand­le­de det he­le på plads med Bay­ern Mün­chens tek­ni­ske di­rek­tør, Mi­cha­el Res­chke. In­den da hav­de Mi­cha­el Res­chke få­et op­bak­ning fra ch­eftræ­ner Pep Gu­ar­di­o­la, som ger­ne vil­le ha­ve Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg hjem til Bay­ern Mün­chen. BT gi­ver et over­blik over Pi­er­re- Emi­le Højb­jergs kon­kur­ren­ter til spil­le­tid i Bay­ern Mün­chen.

THI­A­GO, 24 ÅR, SPA­NI­ER XABI ALONSO, 33 ÅR, SPA­NI­ER BA­STI­AN SCHWE­IN­STEI­GER, 30 ÅR, TY­SKER PHI­LIPP LA­HM, 31 ÅR, TY­SKER JAVI­ER MARTÍ­NEZ, 26 ÅR, SPA­NI­ER SE­BA­STI­AN RO­DE, 24 ÅR, TY­SKER

Sidst, dan­ske­ren var i den ty­ske stor­klub, kæm­pe­de han en hård kamp for at få spil­le­tid. Men Pi­er­reE­mi­le Højb­jerg var som of­test pla­ce­ret på re­ser­ve­bæn­ken og blev skif­tet ind her og der i an­den halv­leg.

Men Sø­ren Lerby me­ner, at Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg nu står godt klædt på i kam­pen om spil­le­tid i den sydty­ske stor­klub.

» Le­je­må­let ( i Augs­burg, red.) har væ­ret en stor suc­ces, og han er et helt år læn­ge­re frem­me i sin ud­vik­ling nu. Det er og­så der­for, Bay­ern vil ha­ve ham til­ba­ge nu. Og han er vildt glad for at ven­de til­ba­ge, « si­ger Sø­ren Lerby.

Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg har væ­ret i den ty­ske klub si­den 1. juli 2012, hvor han kom til fra Su­per­liga­klub­ben Brønd­by. Hans kon­trakt med Bay­ern Mün­chen lø­ber ind­til 2018.

Bay­ern Mün­chen- træ­ner Pep Gu­ar­di­o­la ( tv.) øn­ske­de at få Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg ( th.) til­ba­ge fra le­je­må­let i Augs­burg, og det øn­ske bli­ver nu op­fyldt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.