Tavs som fløj­en

Lucas Andersen har in­gen kom­men­ta­rer til ik­ke at væ­re ble­vet ud­ta­get til U21- lands­hol­det

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - LUK­KET MED SYV SEGL Thomas Idskov idskov@ spor­ten. dk

TORS­DAG 4. JU­NI 2015

Det var en ty­de­ligt in­de­brændt og alt an­det end snak­kesa­lig Lucas Andersen, der i går for­mid­dag træ­ne­de med AaBs første­hold­strup i Aal­borg.

» Jeg har in­gen kom­men­ta­rer, « sag­de an­grebs­fløj­en fra den hol­land­ske klub Ajax Am­ster­dam om det mærk­vær­di­ge i, at han i dag er ind­kaldt til A- lands­hol­dets træ­ning før kam­pen i Vi­borg man­dag af­ten mod Mon­te­ne­gro, men at han sam­ti­dig er vra­get til det hold, DBU sen­der til U21- EM se­ne­re på må­ne­den i Tjek­ki­et.

Hans tid­li­ge­re hold­kam­me­rat i AaB, Ni­co­laj Thomsen, var en anel­se me­re med­del­som.

» Per­son­ligt er jeg ked af, at Lucas ik­ke skal med til EM. Vi er go­de ven­ner og har på U21- lands­hol­det de se­ne­ste år delt væ­rel­se, « sag­de Ni­co­laj Thomsen. gi­ver han me­di­er­ne mu­lig­hed for at skri­ve hvad som helst, og det er sjæl­dent no­gen god idé. «

Stig Tøf­ting kan godt for­stå, at der er nog­le, der un­drer sig over, hvor­for Lucas Andersen kan bru­ges på Alands­hol­det, når han ik­ke er god nok til U21- lands­hol­dets EM- trup.

» Mor­ten Ol­sen kun­ne ha­ve valgt at ud­ta­ge spil­le­re ude­luk­ken­de fra U21- lands­hol­dets EM- trup. Nu gi­ver han Lucas Andersen chan­cen for at vi­se, hvad han kan. Det skal Lucas ba­re væ­re glad for. Det hav­de væ­ret op­ti­malt for U21- lands­hol­det, hvis Mor­ten Ol­sen ik­ke hav­de ud­ta­get spil­le­re fra Jess Thorups EM- trup. Så kun­ne de ha­ve kon­cen­tre­ret sig om den sto­re op­ga­ve, der står for dø­ren. Men med en Su­per­ligarun­de da­gen før Mon­te­ne­gro- kam­pen, er det­te jo ik­ke mu­ligt, « si­ger Stig Tøf­ting.

U21- lands­hol­dets træ­ner, Jess Thorup, ser det ik­ke som no­get pro­blem, at A- lands­hol­det op til kam­pen mod Mon­te­ne­gro er sup­ple­ret med U21- lands­holds­spil­le­re. » Nu kan ’ mi­ne’ spil­le­re få god træ­ning og må­ske end­da få en kamp ek­stra i be­ne­ne. Fra tors­dag ( i dag, red.) ta­ger jeg som ob­ser­va­tør selv del i Alands­hol­dets træ­ning. Der kan na­tur­lig­vis spe­ku­le­res i, at jeg nu kom­mer til at ar­bej­de med EM- spil­ler­ne en dag min­dre. Men det fak­tum kla­rer vi nok. Og i øv­rigt er A- lands­hol­dets ak­ti­vi­te­ter al­tid pri­o­ri­te­ret over U21lands­hol­dets. Det er en DBU- be­slut- ning, som jeg ac­cep­te­rer fuldt ud, « si­ger Jess Thorup.

LUCAS ANDERSEN

LUCAS ANDERSEN HAR

spil­let 55 of­fi­ci­el­le og to uof­fi­ci­el­le land­skam­pe for Dan­mark

1

A- LANDS­HOLD: U21- LANDS­HOLD: U19- LANDS­HOLD: U18- LANDS­HOLD: U17- LANDS­HOLD: U16- LANDS­HOLD: LIGALANDSHOLD:

11 14 1 21 7 2

Lucas Andersen er ik­ke ud­ta­get til det U21- lands­hold, der skal til EM i Tjek­ki­et. I ste­det har Mor­ten Ol­sen ud­ta­get ham til A- lands­hol­det, og det skal Andersen væ­re glad for, me­ner Stig Tøf­ting. Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.