AaB- pro­fil af­vi­ser øjen­pro­blem

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - KAN SAG­TENS SE Thomas Idskov idskov@ spor­ten. dk

Kig godt på det­te bil­le­de af Ni­co­laj Thomsen. Hans høj­re øje er skyld i, at han i sid­ste uge ik­ke fik drøm­men om et klubs­kif­te fra dan­ske AaB til fran­ske Nan­tes til at gå i op­fyl­del­se.

» Min øjen­læ­ge kal­der det for ’ dovent’. Det vil ik­ke stil­le skar­pt. Jeg er født med ska­van­ken og har al­tid talt åbent om det. Så jeg har svært ved at se, hvis det skul­le væ­re der­for, at hand­len ik­ke blev til no­get, « si­ger Ni­co­laj Thomsen, der som barn for­søg­te at træ­ne sit høj­re øje.

» Øvel­ser­ne var jeg dog ik­ke så ved­hol­den­de om­kring. Så ef­ter­hån­den har mit ven­stre øje ta­get over. Selv har jeg al­drig op­fat­tet det som et pro­blem. Jeg ser jo ud­mær­ket og kø­rer ek­sem­pel­vis bil, « si­ger Thomsen.

Ik­ke de­sto min­dre for­lang­te le­del­sen i Nan­tes, at AaB skul­le slå et an­se­e­ligt be­løb af købspri­sen på 15 mio. kr. Man var be­kym­ret for, om Ni­co­laj Thom­sens ra­ske øje på sigt skul­le bli­ve over­be­la­stet, og at han på den bag­grund kun­ne en­de i en van­ske­lig for­sik­rings­mæs­sig si­tu­a­tion.

» Som sagt for­står jeg ik­ke pro­ble­ma­tik­ken. I åre­vis har jeg haft et ’ dovent’ øje. Jeg har vun­det DM- guld og spil­let Eu­ro­pa Le­ague- kam­pe med det. Den klub, der øn­sker mig på kon­trakt, be­hø­ver ik­ke at væ­re be­kym­ret, « si­ger midt­ba­ne­spil­le­ren.

Hans rå­d­gi­ver i det dan­ske agent­fir­ma Pe­op­le in Sport, Mads Wint­her, kan sag­tens fo­re­stil­le sig, at Ni­co­laj Thomsen skif­ter klub i kø­bet af som­me­ren al­li­ge­vel.

» Fle­re klub­ber har yt­ret in­ter­es­se for ham. Men hvem dis­se er, kan jeg ik­ke ud­ta­le mig om, « si­ger Mads Wint­her.

Nu gæl­der det for Ni­co­laj Thom­sens ved­kom­men­de om at få Su­per­liga­sæ­so­nen af­slut­tet på bed­ste vis.

» Vi mang­ler en kamp på søn­dag. Her­ef­ter kan vi eva­lu­e­re på tin­ge­ne. Alt i alt har sæ­so­nen for os væ­ret ok. Vi gjor­de det godt i Eu­ro­pa Le­ague, men var desvær­re ik­ke i nær­he­den af at for­sva­re sid­ste års DM- ti­tel, « si­ger Ni­co­laj Thomsen og til­fø­jer:

» Det er svært at si­ge, hvor­for vi ik­ke top­præ­ste­re­de på sam­me må­de i den­ne sæ­son. Men hver­ken hol­det el­ler jeg selv har væ­ret op­pe i sam­me om­drej­nin­ger som i sid­ste sæ­son, selv­om ind­sat­sen på træ­nings­ba­nen har væ­ret stør­re. «

Man­dag mø­der Ni­co­laj Thomsen i Ved­bæk, hvor U21- lands­hol­dets for­be­re­del­ser til EM- slut­run­den ind­le­des.

Ni­co­laj Thom­sens høj­re øje kal­des læ­ge­vi­den­ska­be­ligt for ’ dovent’.

Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.