Me­re snavs i sig­te

Al­lan Han­sen, Dan­marks re­præ­sen­tant i UE­FAs ek­se­ku­tiv­ko­mité, ven­ter, at den snart af­gå­en­de FI­FA- præ­si­dent lø­ber ind i fle­re pro­ble­mer

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - BLAT­TER- GA­TE Mads Kind­berg Nielsen ni­el@ spor­ten. dk

Sepp Blat­ter er end­nu gå­et fri af FBI- agen­ters ut­ræt­te­li­ge jagt ef­ter ulov­lig­he­der i FI­FA. Men det æn­drer sig må­ske for den snart ab­di­ce­ren­de præ­si­dent i det in­ter­na­tio­na­le fod­bold­for­bund, vur­de­rer det dan­ske med­lem af UE­FAs ek­se­ku­tiv­ko­mité, Al­lan Han­sen.

An­kla­ger­ne om kor­rup­tion og be­stik­kel­se bre­der sig i det in­ter­na­tio­na­le fod­bold­for­bund, FI­FA, men al­drig før har det di­rek­te in­vol­ve­ret Sepp Blat­ter.

Den tid kan væ­re slut snart, me­ner Al­lan Han­sen, der re­præ­sen­te­rer dan­ske in­ter­es­ser i UE­FA ( det eu­ro­pæ­i­ske fod­bold­for­bund, red.).

» Ef­ter at ha­ve snak­ket med folk er det mit ind­tryk, at der er me­re på vej. Men det er sta­dig kun gis­nin­ger, « si­ger Al­lan Han­sen.

Iføl­ge ABC News ef­ter­for­sker det ame­ri­kan­ske for­bund­spo­li­ti, FBI, den 79- åri­ge schweizers in­vol­ve­ring i den ef­ter­hån­den om­fat­ten­de skan­da­le.

Pres har haft stor be­tyd­ning

Tirs­dag ryk­ke­de den ver­se­ren­de sag fa­re­tru­en­de tæt på Blat­ter, da Press As­so­ci­a­tion- jour­na­li­sten Mar­tyn Zieg­ler frem­lag­de et do­ku­ment fra 2008, der ind­dra­ger ge­ne­ral­se­kre­tæ­ren i FI­FA, Jero­me Valcke, i en mistæn­ke­lig sag om be­stik­kel­se. Valcke er Blat­ters tæt­test al­li­e­re­de, og do­ku­men­tet kan ha­ve pres­set præ­si­den­ten til at træ­de af, me­ner Al­lan Han­sen.

» Der­u­d­over tror jeg, at det pres, vi i UE­FA har væ­ret med til at læg­ge på ham de se­ne­ste da­ge, har haft og Se­vil­la mød­tes UE­FAs med­lem­slan­de i Zürich. På det­te tids­punkt hav­de Blat­ter end­nu ik­ke truk­ket sig, og der­for dis­ku­te­re­de UEFA­med­lem­mer­ne, hvor­dan de kun­ne læg­ge størst pres på ham.

Fo­try­der ik­ke Blat­ter- valg

Han­sen fo­re­slog på tors­da­gens mø­de at bry­de ud og af­vik­le et EM uden om FI­FA i 2018, hvor ud­valg­te sy­da­me­ri­kan­ske lan­de kun­ne del­ta­ge, i ste­det for den al­le­re­de plan­lag­te VM- slut­run­de i Rusland.

» Jeg gjor­de det for at læg­ge mak­si­malt pres på de lan­de, der gang på gang de­mon­stre­rer, at de mang­ler vil­je til at væ­re med til at ryd­de op. I min op­tik vil­le det ik­ke væ­re os, der boy­kot­te­de VM, men de på­gæl­den­de lan­de, der boy­kot­ter os i at gen­nem­fø­re de nød­ven­di­ge æn­drin­ger i FI­FA, « si­ger Al­lan Han­sen.

Før­ste skridt mod bed­re ti­der var iføl­ge Al­lan Han­sen at få af­sat Sepp Blat­ter fra præ­si­dent­po­sten – det sker i den nær­me­ste frem­tid.

Pa­ra­doksalt nok var Al­lan Han­sen selv med til at pe­ge på schweize­ren ved præ­si­dentval­get i 2002 i FI­FA, hvor Blat­ter sej­re­de over Is­sa Hay­a­tou fra Ca­mero­un med 139- 56 i stem­mer. Den­gang var Al­lan Han­sen for­mand for Dansk Bold­spilU­ni­on.

For­try­der du den be­slut­ning i dag med tan­ke på de se­ne­ste skandaler?

» Nej, for du er nødt til at se på, hvad der el­lers var af mu­lig­he­der, og der vur­de­re­de vi, at Blat­ter vil­le væ­re det bed­ste bud af de to. Den­gang fl­o­re­re­de der og­så ryg­ter om urent trav, men vi kun­ne ik­ke med sik­ker­hed si­ge no­get om Blat­ters del­ta­gel­se, « si­ger Al­lan Han­sen.

66- åri­ge Al­lan Han­sen har sid­det i UE­FAs ek­se­ku­tiv­ko­mité si­den 2009.

Det dan­ske med­lem af UE­FAs ek­se­ku­tiv­ko­mité, Al­lan Han­sen ( ne­derst tv.), spår, at FBI har me­re kr­udt i ka­no­nen end det, man brug­te til at ud­ste­de de før­ste ar­re­stor­drer mod top­fi­gu­rer i FI­FA ( øverst tv.). Så­le­des ef­ter­for­sker det ame­ri­kan­ske for­bund­spo­li­ti og­så den af­gå­en­de FI­FA- præ­si­dent, Sepp Blat­ter ( øverst th.), i den om­fat­ten­de kor­rup­tions­sag. Fo­to: Reu­ters, EPA, AFP, Keld Navn­toft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.