’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Al­lan Han­sen, med­lem

Ef­ter at ha­ve snak­ket med folk er det mit ind­tryk, at der er me­re på vej

en stor be­tyd­ning for hans be­slut­ning, « si­ger Al­lan Han­sen og fort­sæt­ter:

» Vi ( UE­FAs ek­se­ku­tiv­ko­mité, red.) holdt mø­de i Warszawa i for­bin­del­se med Eu­ro­pa Le­ague- fi­na­len sam­me dag, som FBI storme­de ho­tel­let i Zürich, og da det gik op for os, at der var ta­le om en stør­re sag og en ef­ter­forsk­ning gen­nem læn­ge­re tid, be­gynd­te fru­stra­tio­nen at bob­le i os, « si­ger Al­lan Han­sen.

Da­gen ef­ter Eu­ro­pa Le­ague- fi­na­len mel­lem Dni­pro Dni­pro­pe­tro­vsk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.