Grå­digt spil send­te

Sepp Blat­ter træ­der til­ba­ge som FIFA­præ­si­dent eft er 17 år, hvor al­le for­mer for moral blev sat til si­de i kam­pen om at få del i for­bun­dets helt sto­re ju­vel, ver­dens­mester­ska­ber­ne i fod­bold

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - BAG­GRUND Benjamin Munk Lund bemu@ spor­ten. dk

Det kan vi­se sig at bli­ve en af­gø­ren­de de­tal­je for fod­bold­hi­sto­ri­en, at det nord- og mel­le­ma­me­ri­kan­ske fod­bold­for­bund, CONCACAF, har sit ho­ved­sæ­de i Mi­a­mi Beach i Fl­o­ri­da. Og ik­ke i Pa­na­ma el­ler Me­xi­co for ek­sem­pel.

For dét for­hold, at fod­bold­po­li­ti­ke­re fra så ekso­ti­ske na­tio­ner som Cay­man Islands og Tri­ni­dad på en ame­ri­kansk adres­se for­ment­lig har be­gå­et po­li­ti­ske ulov­lig­he­der, ba­ne­de vej­en for ame­ri­kan­ske FBI til at bul­dre ind i en un­der­sø­gel­se af den po­li­ti­ske moral, der har præ­get le­del­sen af det in­ter­na­tio­na­le fod­bold­for­bund, FI­FA, i de se­ne­ste små 20 år. kun­ne vift es væk.

Det er el­lers i åre­vis net­op lyk­ke­des for FI­FA- præ­si­dent Sepp Blat­ter bå­de at pa­re­re og duk­ke sig for de an­kla­ger om kor­rup­tion og be­stik­kel­se, som ik­ke mindst er ble­vet bragt frem i in­ter­na­tio­na­le me­di­er.

Folk om­kring Blat­ter er fal­det, og an­dre er ble­vet of­ret, men Blat­ter selv for­må­e­de al­tid at hol­de snavset på pas­sen­de af­stand.

Det gør han lidt end­nu, men i går skrev fl ere ame­ri­kan­ske me­di­er, at FBI nu og­så ret­ter sin sø­ger mod at byg­ge en sag mod den af­gå­en­de præ­si­dent.

Til­li­den er væk

Det­te er hi­sto­ri­en om et præ­si­dent­skab, som si­den 1998 lang­somt har fj er­net til­li­den til en­hver form for or­dent­lig moral i FI­FA, og det er hi­sto­ri­en om en lil­le grup­pe kor­rum­pe­re­de fod­bold­po­li­ti­ke­re, der sad med så stor en kom­merci­el ju­vel på de­res bord i form af ret­ten til at væl­ge VM- vær­ter, at de iføl­ge FBI for­ment­lig lod sig be­stik­ke.

Vi har sta­dig ik­ke set be­vi­set på, at Blat­ter selv har snydt, og han næg­ter det selv.

Men al­li­ge­vel valg­te han alt­så tirs­dag aft en at træk­ke sig som præ­si­dent, for­di han ik­ke op­le­ver den nød­ven­di­ge op­bak­ning til sit le­derskab.

Det ske­te ba­re fi re da­ge eft er, at han el­lers ret over­be­vi­sen­de hav­de gen­vun­det po­sten - især på op­bak­ning fra nog­le af ver­dens små fod­bold­na­tio­ner. Men når FI­FA væl­ger præ­si­dent, er dis­se na­tio­ner li­ge så me­get værd som ek­sem­pel­vis Tys­kland. Hvert med­lem­sland har én stem­me, og Blat­ter hav­de tung op­bak­ning, selv om sto­re eu­ro­pæ­i­ske stem­mer ty­de­li­ge­re end no­gen­sin­de hav­de ud­trykt, at ti­den var lø­bet fra ham .

For for­man­den i Dansk Bold­spil- Uni­on, Jesper Møller, der læn­ge har spil­let en me­get ak­tiv rol­le i ar­bej­det

UGEN DER RYSTE­DE FI­FA

27. MAJ:

29. MAJ:

30.- 31. MAJ:

Val­gre­sul­ta­tet ska­ber dog ik­ke ro. Der ta­les sta­dig me­get kri­tisk mod Blat­ter – ik­ke mindst fra eu­ro­pæ­i­ske fod­bold­lan­de, der tru­er med at for­la­de FI­FA og boy­kot­te VM i fod­bold.

Et stærkt be­la­sten­de brev kom­mer frem og brin­ger for­modet be­stik­kel­se i for­bin­del­se med VM 2010 helt tæt på Sepp Blat­ter. Se­ne­re på da­gen træ­der Blat­ter af som præ­si­dent og indstil­ler til en ek­stra­or­di­nær kon­gres.

2. JU­NI:

TORS­DAG 4. JU­NI 2015

brev, of­fent­lig­gø­rel­se af et be­la­sten­de Det var an­gi­ve­ligt tirs­da­gens helt tæt

i for­bin­del­se med VM 2010 som brin­ger for­modet be­stik­kel­se

til at væl­ge at træ­de til­ba­ge. på Sepp Blat­ter, der fik fod­bold­bos­sen

Fle­re FI­FA- top­folk – bl. a. for­bun­dets to vi­ce­præ­si­den­ter – bli­ver på FBIs op­for­dring an­holdt af schweizisk po­li­ti før FI­FA- kon­gres­sen. FBI har i fl ere år un­der­søgt kor­rup­tion og be­stik­kel­se i FI­FA- top­pen. Se­ne­re på da­gen med­del­er schweizi­ske myn­dig­he­der, at man un­der­sø­ger ulov­lig­he­der i for­bin­del­se med til­de­lin­gen af vært­ska­bet for VM i 2018 og 2022 i hen­holds­vis Rusland og Qa­tar. In­ter­na­tio­na­le me­di­er har i fl ere år bragt hi­sto­ri­er, der in­di­ke­rer, at FI­FA- top­folk har la­det sig be­stik­ke i den­ne pro­ces.

Blat­ter gen­væl­ges trods sa­ger­ne og trods kla­re an­be­fa­lin­ger om at gå af som præ­si­dent for FI­FA. Han slår over­be­vi­sen­de mod­kan­di­da­ten Prins Ali i før­ste val­grun­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.