E Blat­ter mod exit

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TORS­DAG 4. JU­NI 2015 med at ud­for­dre og væl­te Blat­ter, var det en glæ­dens dag, da han gik af.

» Jeg er ad­vo­kat, så hos mig er man uskyl­dig, til an­det er be­vist. Og jeg kan ik­ke be­vi­se, at Blat­ter selv har gjort no­get ulov­ligt. Men hans al­li­e­re­de har ra­get til sig af pen­ge, som kun­ne ha­ve væ­ret til glæ­de og gavn man­ge go­de ste­der i ver­den, og det er og­så hans an­svar. In­di­ci­er­ne mod Blat­ter selv ho­ber sig des­u­den op, så det er den rig­ti­ge be­slut­ning, at han nu går, « si­ger Jesper Møller.

Et be­la­sten­de brev

Tolk­nin­gen i in­ter­na­tio­na­le me­di­er er, at Blat­ter for al­vor for­stod, at hans tid var for­bi, da der tirs­dag blev of­fent­lig­gjort et brev, som i al­vor­lig grad lig­ner be­vi­set på, at det syd­afri­kan­ske fod­bold­for­bund køb­te stem­mer før val­get af VM- vær­ten til slut­run­den i 2010. Et vært­skab, som Syd­afri­ka blev til­delt.

Når bre­vet er så al­vor­ligt, skyl­des det, at det er sendt til Blat­ters man­ge­åri­ge høj­re hånd, ge­ne­ral­se­kre­tær Jérô­me Valcke. Med det do­ku­ment ryk­ke­de kor­rup­tions­ankla­ger­ne så tæt på præ­si­den­ten, at af­gan­gen blev hans næ­ste skridt. dol­lar til et pro­jekt, der skul­le støt­te det afri­kan­ske min­dre­tal i ca­ri­bi­ske lan­de - med den kild­ne de­tal­je til­fø­jet, at man me­get spe­ci­fikt un­der­stre­ge­de, at de ti mil­li­o­ner skul­le ad­mi­ni­stre­res af net­op Ja­ck War­ner.

Det syd­afri­kan­ske fod­bold­for­bund næg­ter, at pen­ge­nes for­mål var at kø­be stem­mer i jag­ten på at få VMvært­ska­bet.

Og­så i for­bin­del­se med at Qa­tar og Rusland blev til­delt vært­ska­ber­ne til VM i 2018 og 2022, er der mi­stan­ke om køb af stem­mer - no­get, der un­der­sø­ges af de schweizi­ske myn­dig­he­der.

Der kan dog væ­re grund til at hå­be, at net­op til­de­lin­gen af VM- vært­ska­ber i frem­ti­den ik­ke bli­ver li­ge så stor en kil­de til snyd.

Så­le­des bli­ver den næ­ste VM- vært - til slut­run­den i 2026 - fun­det på en ny må­de. Ved FI­FAs kon­gres i Ku­a­la Lum­pur i 2017 vil al­le med­lem­slan­de, her­un­der Dan­mark, ha­ve én stem­me at fordele mel­lem tre vært­skan­di­da­ter, som har væ­ret gen­nem en scre­e­ning for blandt an­det bæ­re­dyg­tig­hed og so­ci­a­le for­hold i for­bin­del­se med vært­ska­bet.

På sam­me må­de ser frem­ti­den ud til at by­de på, at de folk, som dis­se med­lem­slan­de sen­der ind i kon­gres­sen, og­så skal igen­nem et in­te­gri­tet­stjek.

Arv­ta­ger klar i kulis­sen

Men bli­ver alt ba­re bed­re nu? Kan Sepp Blat­ters af­gang ef­ter 17 år som øver­ste an­svar­lig vir­ke­lig for­an­dre he­le bil­le­det og for­tæl­lin­gen om en or­ga­ni­sa­tion, der har vok­set sig så stor og kom­merci­elt stærk, at det selv­føl­ge­lig ik­ke gi­ver me­ning an­det end at an­er­ken­de, at vi her står med en kæm­pe sam­men­blan­ding af sport og po­li­tik?

Nej, lyk­ken og en lys frem­tid gi­ver ik­ke sig selv, med­gi­ver Jesper Møller.

» Når der er pen­ge, er der en ri­si­ko. Og vi skal jo hu­ske på, at Sepp Blat­ter rent fak­tisk blev valgt ret over­be­vi­sen­de fre­dag. Det fler­tal er der nok sta­dig, og der er selv­føl­ge­lig en ri­si­ko for, at han kan ha­ve gjort no­get klar. Jeg skul­le ken­de ham dår­ligt, hvis ik­ke han har en el­ler fle­re klar i kulis­sen, som, han me­ner, skal over­ta­ge le­del­sen i FI­FA, « si­ger Jesper Møller.

Men tin­ge­ne flyt­ter sig, slår han fast. Og fod­bol­dens po­li­ti­ske land­skab er ble­vet et bed­re sted af, at Blat­ter er væk.

Blat­ter selv blev i går mødt af stå­en­de ova­tio­ner i ti mi­nut­ter fra 400 me­d­ar­bej­de­re i FI­FA.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.