’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Jesper Møller, for­mand for DBU

Når der er pen­ge, er der en ri­si­ko

For at for­stå FI­FA- skan­da­len skal man for­stå vær­di­en af et VM- vært­skab. Un­der­sø­gel­ser har pe­get på, at den po­si­ti­ve øko­no­mi­ske vær­di af vært­ska­bet i Syd­korea/ Ja­pan i 2002 var ni mil­li­ar­der dol­lar, mens den var 12 mil­li­ar­der dol­lar i Tys­kland i 2006 og 5,5 mil­li­ar­der dol­lar i Syd­afri­ka i 2010.

De pen­ge - og blåstem­plin­gen og an­er­ken­del­sen i at få op­ga­ven - må ik­ke un­der­vur­de­res. I åre­vis har det væ­ret i hæn­der­ne på de 24 med­lem­mer af FI­FAs ek­se­ku­tiv­ko­mité at væl­ge en vært, og det er så­le­des i på­virk­nin­gen af dis­se 24 men­ne­sker, at moral­be­gre­ber­ne er kom­met un­der pres.

Det er her, at for ek­sem­pel Ja­ck War­ner, der tid­li­ge­re var præ­si­dent for CONCACAF på adres­sen i Mi­a­mi Beach, er un­der mi­stan­ke. War­ner var nem­lig og­så vi­ce­præ­si­dent i FI­FA i en år­ræk­ke og der­ved med til at væl­ge VM- vær­ter.

Det før­om­tal­te brev fra Syd­afri­ka an­vi­ser, at der skul­le over­fø­res ti mil­li­o­ner

FI­FAs man­ge­åri­ge præ­si­dent, Sepp Blat­ter, for­lod ta­ler­sto­len, ef­ter han tirs­dag hav­de an­non­ce­ret sin af­gang for­an pres­sen i ho­ved­kvar­te­ret i Zürich. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.