HAN FIK FOR LIDT

Fer­han Ha­sa­ni syn­tes, han var me­re værd, end Brønd­bys sport­s­chef, Per Rud, syn­tes, så nu skil­les par­ter­ne

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - OP­RYD­NING Farzam Abol­hos­se­i­ni faab@ spor­ten. dk mcs@ spor­ten. dk Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ spor­ten. dk Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Mor­ten Cro­ne Se­jers­bøl Min­dre end en uge ef­ter, Brønd­by sik­re­de sig bron­ze- me­dal­jer­ne i Su­per­liga­en, er klub­ben gå­et i gang med at ryd­de op in­den næ­ste sæ­son, og i går blev der sagt far­vel til de tre før­ste spil­le­re.

Mest op­sigtsvæk­ken­de var af­ske­den med Fer­han Ha­sa­ni, der har væ­ret blandt Brønd­bys bed­re spil­le­re i for­å­ret, men som kræ­ve­de en løn, der var hø­je­re end den, Per Rud vil­le til­by­de ham.

» Fer­han er en rig­tig dyg­tig fod­bold­spil­ler, der især i for­års­sæ­so­nen har vist si­ne kva­li­te­ter. Vi kun­ne sag­tens se en frem­tid for ham her i klub­ben, men vi har desvær­re måt­tet kon­sta­te­re ef­ter lang tids for­hand­lin­ger, at vi ik­ke har kun­net nå til enig­hed om ri­me­li­ge vil­kår for en for­læn­gel­se, « si­ger Per Rud til Brønd­bys hjem­mesi­de.

For­hand­lin­ger­ne mel­lem Fer­han Ha­sa­ni og Brønd­by har stå­et på gen­nem fle­re må­ne­der, men he­le ti­den har par­ter­ne væ­ret me­get langt fra hin­an­den, og man­dag trak Per Rud så den en­de­li­ge kridt­streg, da han stil­le­de et ul­ti­ma­tum: Tag vo­res til­bud el­ler find dig en an­den klub.

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger gik Fer­han Ha­sa­ni langt ned i løn, da han i ef­ter­å­ret 2013 for­lod Wol­fsburg og skrev un­der med Brønd­by, og han for­ven­te­de ef­ter en god sæ­son, at han kun­ne sti­ge til et ni­veau tæt­te­re på det, han fik, in­den han kom. Sam­ti­dig hav­de ma­kedo­ne­ren an­gi­ve­ligt fle­re red.), men selv­om vi har strakt os rig­tig langt og til­budt en for­bed­ret kon­trakt, er det sam­ti­dig vig­tigt for os som klub at ud­vi­se øko­no­misk an­svar­lig­hed, « si­ger Per Rud om af­stan­den mel­lem Brønd­by og Fer­han Ha­sa­ni, der ik­ke har øn­sket at kom­men­te­re hi­sto­ri­en over for BT.

Util­freds Nuñez vil væk

Og­så Brønd­by- an­gri­be­ren José Ari­el Nuñez kan væ­re på vej væk. Han har til fle­re me­di­er i hjem­lan­det Pa­ragu­ay luf­tet util­freds­hed om­kring sin nu­væ­ren­de si­tu­a­tion hos Ve­s­tegns­klub­ben. Stor­klub­ben Olim­pia i hjem­lan­det står klar til at ta­ge imod Nuñez.

» De mø­der, jeg hol­der med agen­ter og spil­le­re, er ik­ke no­get, jeg del­ag­ti­gør an­dre i. Men jeg vil da godt si­ge så me­get, at det er da klart nok, at hvis man ik­ke spil­ler så me­get, er der nog­le gan­ge nog­le spil­le­re, der ger­ne vil væk. Og så lyt­ter jeg selv­føl­ge­lig til det, men Ari­el er ab­so­lut en spil­ler, vi tror på her i Brønd­by, « si­ger Per Rud

Mens Fer­han Ha­sa­ni ef­ter­la­der sig et hul i start­for­ma­tio­nen, der skal ud­fyl­des, har der væ­ret min­dre spil­le­tid til re­ser­ve­må­l­mand Mi­cha­el Fal­kes­gaard og an­grebs­re­ser­ve Holmbert Fridjonsson, som Brønd­by ik­ke øn­ske­de at ud­nyt­te sin købs­op­tion på.

Mi­cha­el Fal­kes­gaard har en lang for­tid i Brønd­by, hvor der imid­ler­tid ik­ke var ud­sigt til spil­le­tid, og han fik der­for lov at rej­se til Oden­se, hvor han nu er i spil til en plads som første­ke­e­per hos OB.

» ’ Falk’ er en rig­tig Brønd­by- dreng og en su­per fyr, der al­tid gi­ver sig fuldt ud og hi­ver hu­mø­ret op i trup­pen. Han er en dyg­tig må­l­mand og har fle­re gan­ge be­vist sit værd for os, når det brænd­te al­ler­mest på, men han står i skyg­gen af Lukas ( Hra­decky, red.), og det gi­ver der­for me­ning for ’ Falk’ at kom­me vi­de­re i kar­ri­e­ren til en klub, hvor mu­lig­he­der­ne for spil­le­tid er stør­re end her, « si­ger Per Rud.

Fer­han Ha­sa­ni ( th.) er fær­dig i Brønd­by IF. Der var for stor for­skel på den løn, ma­kedo­ne­ren men­te, han bur­de ha­ve og det, klub­ben vil­le be­ta­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.