’ Som at kom­me hjem’

Ra­fa­el Be­ni­tez, der har spil­let ung­doms­fod­bold i Re­al Madrid, var glad og en anel­se rørt, da han i går blev præ­sen­te­ret som ny træ­ner i klub­ben

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - NY MAND PÅ PO­STEN Ni­els O. Han­sen piquet@ spor­ten. dk

TORS­DAG 4. JU­NI 2015

Ra­fa­el Be­ni­tez blev i går eft er­mid­dag præ­sen­te­ret som ny træ­ner for Re­al Ma­dird, og det er med sto­re for­vent­nin­ger, den nu for­hen­væ­ren­de Na­po­li­træ­ner ser frem til de nye ud­for­drin­ger.

» Jeg glæ­der mig helt van­vit­tigt. Det er som at kom­me hjem, « sag­de Ra­fa­el Be­ni­tez på pres­se­mø­det.

Den 55- åri­ge Be­ni­tez spil­le­de ung­doms­fod­bold i Re­al Madrid, og han var på Re­al Madrids B- hold, Ca­stil­la. Se­ne­re blev han i to år træ­ner for net­op Ca­stil­la.

» Jeg ved næ­sten ik­ke, hvad jeg skal si­ge. Det er me­get fø­lel­ses­be­to­net for mig. Men jeg hå­ber, at hol­det kom­mer til at vin­de tro­fæ­er, « sag­de Ra­fa­el Be­ni­tez.

Net­op tro­fæ­er var en man­gelva­re i den nu for­gang­ne sæ­son i Re­al Madrid. Klub­ben røg ud af den span­ske po­kal­tur­ne­ring i ot­ten­de­dels­fi na­len mod At­léti­co Madrid, hol­det blev num­mer to i li­ga­en eft er FC Bar­ce­lo­na, og i Cham­pions Le­ague blev det til exit i se­mi­fi na­len mod Ju­ven­tus.

For at gø­re ondt vær­re vandt FC Bar­ce­lo­na po­kal­tur­ne­rin­gen, og ri­va­len har og­så mu­lig­hed for at vin­de Cham­pions Le­ague- fi na­len mod Ju­ven­tus - en kamp, der spil­les lør­dag.

En sæ­son uden tit­ler er må­lt med Re­al Madrid- alen en dår­lig sæ­son, og der­for røg træ­ne­ren, ita­li­e­ne­ren Car­lo An­ce­lot­ti, ud.

Men klub­ben ser me­get frem til sam­ar­bej­det med Ra­fa­el Be­ni­tez.

» Re­al Madrids skæb­ne lig­ger nu i di­ne hæn­der. Du er ble­vet træ­ner for den stør­ste og mest suc­ces­ri­ge klub i ver­den. Med dig kan en ny æra be­gyn­de, « sag­de klub­bens præ­si­dent, Fl­oren­ti­no Pérez, på gårs­da­gens pres­se­mø­de.

Det er træ­ne­ren, der i sid­ste en­de har an­sva­ret for re­sul­ta­ter­ne i en fod­bold­klub. Men der skal og­så ske no­get på spil­ler­fron­ten - bå­de når Re­al Madrid vin­der, og når hol­det som i år ik­ke gør.

Li­ver po­ol- an­gri­be­ren Ra­he­em Ster­ling og Man­che­ster Uni­ted- må­l­man­den David de Gea er to af de spil­le­re, som for ti­den står i de sam­me over­skrift er som Re­al Madrid.

» Vi be­un­drer Ra­he­em. Det er ik­ke no­gen hem­me­lig­hed. Men han er ik­ke en af vo­res spil­le­re, så ham kan jeg ik­ke kom­men­te­re på, « sag­de Ra­fa­el Be­ni­tez, der hel­ler ik­ke var me­get for at ta­le om David de Gea.

» Jeg kan godt li­de den må­de, som I prø­ver at sni­ge spørgs­mål ind un­der ra­da­ren, men I får mig ik­ke til at næv­ne nav­ne i dag, « sag­de den nye Re­al Madrid- træ­ner

afa­el Be­ni­tez er kendt for at træ­ne med bold i 80 pro­cent af ti­den, mens de øv­ri­ge 20 pro­cent er løb og fy­sisk træ­ning.

For­u­den Re­al Madrids B- hold har Be­ni­tez væ­ret træ­ner i bl. a. Va­len­cia, Li­ver­pool, In­ter og Chel­sea.

.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.