’ Hvis de op­fø­rer sig for

Klavs Bruun Jør­gen­sen vil stram­me op på di­sci­pli­nen, og så skal der stør­re overar­me og ’ må­ske en bred mås’ på de dan­ske lands­holds­spil­le­re

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - KLAVS BRUUN JØR­GEN­SEN

NY LAND­STRÆ­NER

Sø­ren Paa­ske Det er nye ti­der på det dan­ske kvin­delands­hold. Det får na­tio­nens bed­ste hånd­bold­spil­le­re for al­vor at mær­ke i dag, hvor Klavs Bruun Jør­gen­sen be­gyn­der gen­rejs­nin­gen af det, der en­gang var Dan­marks sport­s­li­ge flagskib.

I de næ­ste 11 da­ge er der dømt in­tens træ­nings­lejr med den nye land­stræ­ner og hans as­si­stent Sø­ren Her­skind, når d’herrer for før­ste gang står i spid­sen for hånd­bold­kvin­der­ne. Her har 25 spil­le­re få­et chan­cen for at vi­se de­res værd og brin­ge sig selv i spil til en bil­let til VM på hjem­me­ba­ne i de­cem­ber, der bli­ver den nye træ­ner­duos før­ste sto­re op­ga­ve.

Men spil­ler­ne skal væn­ne sig til man­ge nye ting i for­hold til den kurs, som for­gæn­ge­ren Jan Pyt­li­ck hav­de lagt, in­den han blev fy­ret i slut­nin­gen af 2014 ef­ter et fi­a­skoEM.

Det slår Klavs Bruun Jør­gen­sen fast i det­te in­ter­view, hvor han blandt an­det ta­ler om stemp­let som hid­sig­prop, spil­ler­nes pro­ble­mer med net­op Pyt­li­ck og et krav om di­sci­plin og stør­re overar­me.

En del af ga­met

» Jeg er glad for, at ’ børn’ er med, ha­haha... Øh... Nej, det tæn­ker jeg ik­ke så me­get over. Det er jo og­så no­get, jeg har væ­ret in­de på tid­li-

FØDT: SPIL­LER­KAR­RI­E­RE:

3. april 1974 ( 41 år).

Virum- Sor­gen­fri, Wa­lau- Mas­sen­heim, GOG, FCK og AG Kø­ben­havn. 185 land­skam­pe/ 441 mål.

AG Kø­ben­havn, Nord­s­jæl­land ( an­greb­s­træ­ner), as­si­stent­træ­ner på her­re­lands­hol­det og Team Tvis Holste­bro ( ch­eftræ­ner).

Gift med Rik­ke Hør­lyk­ke Jør­gen­sen. To børn.

LANDS­HOLD: TRÆ­N­ER­KAR­RI­E­RE:

PRI­VAT:

ge­re, at det kan væ­re lidt ens­for­migt, at det er så­dan, folk ser en. Det er en pro­cent af ti­den, man ser i en ti­meout. De re­ste­ren­de 99 er det no­get helt an­det. Men jeg ved godt, det er en del af ga­met, spe­ci­elt når ka­me­ra­er­ne står helt in­de i ho­ve­d­et på os, når der er ti­meout. Så ry­ger der jo fin­ker af pan­den, og tin­ge­ne bli­ver sagt på en be­stemt må­de, for­di det skal gå stærkt nog­le gan­ge, men og­så for­di de skal un­der­stre­ges, så jeg er helt sik­ker på, at spil­ler­ne for­står, hvad der bli­ver sagt og hvil­ken vig­tig­hed, det har. Så må jeg ta­ge de knubs, der kom­mer en­gang imel­lem, hvis folk sy­nes, det er for me­get. «

» Jeg vil som de fle­ste an­dre ger­ne ha­ve, at folk kan li­de mig, men jeg går ik­ke med så­dan et in­der­ligt bræn­den­de øn­ske om, at det skal væ­re til­fæl­det. Det vig­tig­ste for mig er egent­lig at op­fyl­de den kon­trakt, DHF har an­sat mig til. Og det er at kom­me i gang med at vin- de me­dal­jer til det da­me­hold igen. Og så kon­cen­tre­rer jeg mig ik­ke om så me­get an­det end det. «

Re­sul­ta­ter er det vig­tig­ste

» Det er ik­ke no­get, der fyl­der i min hver­dag. Jeg har ik­ke et bræn­den­de øn­ske om at skul­le vi­se det an­det. Jeg kan godt for­tæl­le om det, men jeg har jo ik­ke no­get øn­ske om, at DR el­ler TV2 skal med ind i om­klæd­nings­rum­met og do­ku­men­te­re, at det er fak­tisk rig­tigt, hvad han si­ger. Han kan fak­tisk væ­re rig­tig sød og­så, han kan væ­re ro­lig, han kan væ­re kær­lig over for spil­ler­ne. Det har jeg ik­ke brug for. Det vig­tig­ste for mig er at ska­be de re­sul­ta­ter, som gør, at jeg kan få en kon­trakt et an­det sted el­ler fort­sæt­te min kon­trakt i DHF. Det er det, det hand­ler om: at ha­ve et ar­bej­de, hvis du skal stil­le det groft op. «

» Jeg har tænkt, at det reg­ner jeg med, vi kan kla­re in­ter­nt. At den respekt, der skal væ­re fra bå­de træ­ne­re og fra spil­le­re, den er gen­si­dig, og man ord­ner ik­ke den slags ting i pres­sen. Dem ord­ner man på hol­det, så­dan som det fo­re­går de fle­ste an­dre ste­der. Det har fyldt for me­get i pres­sen, og det skal det ik­ke. «

Fort­sæt­tes på næ­ste si­de

spa@ spor­ten. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.