Rkælet, får de bal­la­de’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Klavs Bruun Jør­gen­sen

En af de me­re op­sigtsvæk­ken­de sa­ger var, da Maria Fi­sker til EM i de­cem­ber gik ud med en hård kri­tik af Pyt­li­ck og sag­de, at hans hånd­te­ring af Rik­ke Skov- sa­gen var ’ dår­lig stil’. Hvad hav­de du gjort i den si­tu­a­tion, hvis du var land­stræ­ner?

Skal væ­re et hold

» Når jeg ik­ke ved me­re om, hvad der for ek­sem­pel er snak­ket om in­ter­nt i den si­tu­a­tion, er det jo svært at vi­de, hvad der er gå­et galt. Men hvis vi nu an­ta­ger, at der ik­ke er ble­vet snak­ket in­ter­nt... Som ud­gangs­punkt skal en spil­ler ik­ke gå ud og si­ge så­dan no­get. Så ry­ger hun hjem. Li­ge med det vons. Det er der in­gen tvivl om. Men som sagt, der kan væ­re sket så man­ge ting i det for­løb, som vi ik­ke aner en skid om. Men der er in­gen tvivl om, at hvis en spil­ler ik­ke kan fin­de ud af at op­fø­re sig, som Sø­ren ( Her­skind, red.) og jeg ger­ne vil ha­ve, at man skal gø­re, så er vej­en til ba­nen og lands­hol­det re­la­tivt lang. Og så kan man væ­re nok så god. Det hand­ler om, at vi skal væ­re et hold, som går ef­ter at vin­de – sam­men. « Så vi kan godt slå fast, at

d u kræ­ver stør­re di­sci­plin, end der har væ­ret tid­li­ge­re?

» Jeg ved ik­ke, hvor­dan di­sci­pli­nen har væ­ret tid­li­ge­re. Jeg har ik­ke væ­ret så tæt på, at jeg ved præ­cis, hvor­dan det har væ­ret. Men jeg ved, hvor­dan jeg vil ha­ve det. Og der skal væ­re di­sci­plin. Der skal væ­re respekt for hold­kam­me­ra­ter og le­de­re i trup­pen. «

Der har og­så væ­ret bal­la­de i for­hold til man­ge af da­me­liga­træ­ner­ne, som ik­ke bak­ke­de op om Jan Pyt­li­ck og gik ud med en hård kri­tik – og over­ve­je­de et mistillidsvotum til ham. Hvad vil du gø­re for at sik­re, at du har op­bak­ning på den front? » I sid­ste en­de hand­ler det jo om re­sul­ta­ter. Så hvis jeg ska­ber nog­le re­sul­ta­ter, tror jeg, at det der dør. Jeg aner jo ik­ke, hvor­dan de­res for­hold har væ­ret. Jeg ved ik­ke, hvad Jan har la­vet og ik­ke la­vet. Det har jeg ik­ke holdt øje med. Jeg sy­nes, det vir­ker vold­somt med

nog­le af de ting, der er fo­re­gå­et, men man er ty­de­lig­vis gå­et skævt af hin­an­den. Jeg star­ter på en frisk. Hvis de vil sam­ar­bej­de, så skal vi sam­ar­bej­de. Hvis ik­ke de vil sam­ar­bej­de, så er det jo svært at gø­re det. Men mit umid­del­ba­re ind­tryk er, at folk er in­ter­es­se­re­de i at la­ve en form for sam­ar­bej­de. «

Nu har du haft tid til at kig­ge på spil­ler­ma­te­ri­a­let in­den je­res før­ste sam­ling. Hvad er po­ten­ti­a­let i dansk kvin­de­hånd­bold?

» Jeg sy­nes, det ser for­nuf­tigt ud. Po­ten­ti­a­let er, hvad vi gør det til. Jeg tror på, vi kan kom­me op og vin­de ting igen, som man har gjort tid­li­ge­re og læg­ge os i top ot­te, som man jo egent­lig og­så har væ­ret. Og må­ske og­så kom­me op og lig­ge i top fi­re igen for­hå­bent­lig. Det er i hvert fald må­let. Og jeg tror og­så, det er re­a­li­stisk. Nu kom­mer der nog­le dan­ske­re hjem fra ud­lan­det og nog­le dan­ske­re til uden­land­ske klub­ber, og jeg tror, det bli­ver et plus i sid­ste en­de. Det er fint, at nog­le kom­mer ud og får nog­le hår på bry­stet. «

For­kælel­se og grov­fil

Det er jo det, jeg me­ner, hvis man kig­ger på nog­le af de pro­ble­mer, der tid­li­ge­re har væ­ret på kvin­delands­hol­det, kun­ne no­get så ik­ke ty­de på, at der har væ­ret nog­le spil­le­re, som har væ­ret lidt for for­kæ­le­de?

» Det ved jeg ik­ke no­get om. Jeg vil si­ge så me­get, at i den ud­stræk­ning de skal for­kæ­les, så bli­ver de for­kælet. Men de vil da og­så få grov­fi­len, det er helt sik­kert. Hvis de op­fø­rer sig for­kælet, får de bal­la­de. «

FORT­SÆT­TES PÅ SI­DE 12- 13

Fra i dag be­gyn­der Klavs Bruun Jør­gen­sen for al­vor sit ar­bej­de med kvin­delands­hol­det. Han er dog ik­ke me­get for at kom­me med en mål­sæt­ning før VM i de­cem­ber, an­det end han går ef­ter at vin­de al­le kam­pe. Og så bli­ver Dan­mark jo ver­dens­me­ster. På det lil­le bil­le­de ses VM- bron­ze­vin­der­ne fra 2013.

Fo­to: Erik Ref­ner og Chri­sti­an Li­li­en­da­hl

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.